Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 11 stycznia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.11 (csb)

  • Kònferencją „Artisticznym słowã ò Kaszëbach” swój 90 gebùrstach w Kòscérznie ùtcził ùtwórca pòrcelanë i pòéta Benedikt Karczewsczi.
  • Wicy jak pół tësąca młodëch w spòrtowëch sekcjach w Lëzënie – mòżemë jich wesprzéc jednym proceńtã pòdatkù.
  • Akademiô Warkòwégò Sztôłceniô we Gduńskù ògłosa nabór na kùrs „Kaszëbsczi jãzëk dlô pòczãtników”.

   


  STRZODA, 11 stëcznika

  • Kònferencją „Artisticznym słowã ò Kaszëbach” swój 90 gebùrstach ùtcził w Kòscérznie Benedikt Karczewsczi – ùtwórca pòrcelanë z Łubianë i aùtór 15 tomików wiérztów.

  Ùtwórstwò Karczewsczégò to są spòlëznowò-pòliticzné wiérztë i pòémë i liticzné spòminczi ò dzecnëch latach. Jich dërżé to je miłota to tatczëznë i stara ò jich przińdnota – pòdsztrichiwelë prelegeńcë. Strzód nich bëlë m. jin. lëteraturoznajôrz prof. Tadeùsz Linknér i pòétka Bòżéna Ùgòwskô. Benedikt Karczewsczi w swòjim ùtwórstwie rëszô m. jin. témë wëchòwaniô młodëch, ùczbë kaszëbsczégò jãzëka w szkòle i pòliticzny sytuacje Kaszëb. Mô do gromadë òpùblikòwóné 195 wiérztów w 15 tomikach.

  • Më pòmôgómë młodim lëdzóm rozwijac swòje spòrtowé pasje, le téż ùdzeliwómë sã w pòmòcë żôrotnym – gôdôł na naszi antenie Pioter Klecha z Gminowégò Òstrzódka Spòrtu, Rekreacje i Turisticzi w Lëzënie.

  Prawie na te céle mòże jic 1 procent najégò pòdatkù jeżlë dómë gò na Kaszëbską Spòrtowò-Kùlturalné Towarzëstwò. To je jedurnô Òrganizacjô Pùblëcznégò Pòżëtkù jakô fąkcjonëje na terenie gminë. Dzãka tim dëtkóm më mdzemë mòglë realizowac naszé céle a kòżdi pòdatnik mòże zaznaczëc na co kònkretno mô jic jegò dzél – gôdôł na naji antenie Pioter Klecha. Kòżdi chto chce cobë 1 procent jegò pòdatkù òstôł w gminie Lëzëno mòże zadeklarowac wpłatã zgódno z jinsztrukcją òpisóną na stronie gosrit.luzino.pl. Pòrénkòwi gòsc pòwiôdôł téż ò akcje zbiéraniô stôrëch òdjimków i pamiątków ze spòrtowégò żëcô gminë. Pôrãdzesąt òdjimków na jaczich je widzec m. jin. pierszich balowników LZS czë ùczãstników letkòatleticznëch miónkarzów bùdzy wiôldżé zajinteresowanié tëch, co przëchôdają do spòrtowi halë przë gimnazjum. Całi czas apelëjemë ò pamiątczi z taczich wëdarzeniów jaczé zbògacą nasz zbiér. W przińdnoce naszim snienim je téż szerszé promòwanié kaszëbiznë przez spòrt. Jesz nie je wiedzec czedë i w jaczi fòrmie mdze mógł òbezdrzec wëstôwk zrzeszony z kaszëbsczima wôrtnotama, za to òdjimczi jaczé pòkazywają spòrtową historiã Lëzëna to jidze òbezdrzec w gòdzënach òdemkniãcô spòrtowi halë. Gôdkã z naszim gòscã to mòże òbezdrzec na radiokaszebe.pl.

  • Akademiô Warkòwégò Sztôłceniô we Gduńskù ògłosa nabór na kùrs – „Kaszëbsczi jãzëk dlô pòczãtników”.

  Zajmë mdą we Gduńskù. Jich cél to je dobëcé abò pòdwëższenié ùmiejãtnotë gôdaniô i pisaniô na spòdlëczny niwiznie. Kùrs rëchtëje szkólnëch do egzamù jaczi dôwô ùprawnienia do prowadzeniô ùczbë kaszëbsczégò w szkòłach i przedszkòlach i do Pòdiplomòwëch Kwalifikacjowëch Pedagògiczno-Metodicznëch Sztudiów w Òbrëmienim Kaszëbsczégò Jãzëka. Zajmë mają sã w gromicznikù zacząc. Kùrs to do gromadë 48 didakticznëch gòdzënow – to mdze 8 sobòtnëch zjôzdów. Fòrmùlar i mejlowô adresa na jaką to je nót wësłac zgłoszenia mòże nalézc m. jin. na stronie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑