Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 9 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.02.09 (csb)

  • 1 sztrôfa i 5 ùpòmnieniów za spôlanié niebezpiecznëch òdpadów w Kòscérznie mają wëstawioné gardowi strażnicë òb czas kòńtrolów kòtłowniów.
  • 220 tësący złotëch rozdispònëje midzë bùtenrządowé òrganizacje gmina Szëmôłd.
  • Kònferencjô „Kùlturowò – cywilizacjowô juwernota Gdinie” zacznie witro gebùrstagòwi wikeńd – w 91 roczëznã daniô gardowëch prawów.

   


  CZWIÔRTK, 9 gromicznika

  • Kòżdi dzéń gardowi strażnicë w Kòscérznie dostôwają zygnale òd mieszkańców – ò niebezpiecznëch i cemnëch dëmach, jaczé jidą z kòminów jich sąsadów.

  Przëczëną tegò je nade wszëtkò gòrszi zort òpału i lëchô systema rozpôlaniô piécków. W Kòscérznie ju czwiôrti rôz gardowô strôż prowadzy kòńtrole kòtłowniów. Òne są robioné bez zôpòwiescë, w gòdzënach òd 6:00 reno do 10:00 wieczór. Latos jich efekt to jedna sztrôfa i piãc ùpòmnieniów. To je dokôz na to, że rosce swiąda mieszkańców gardu – gôdô kòmeńdańt Gardowi Strażë Tomôsz Smùczińsczi. Za pôlenié smiecy w piéckach to grozy sztrôfa do 500 złotëch. Kòńtrole w Kòscérznie mdą dérowac do kùńca grzewczégò sezonu.

  • 220 tësący złotëch rozdispònëje midzë – bùtenrządowé òrganizacje samòrząd w Szëmôłdze.

  Do pòdzelenip je ò jednã trzecą wicy jak łoni. Radzëzna gminë achtãła aktiwnosc dzejarzi i temù dała wikszé strzodczi- gôdô wójt Riszôrd Kalkòwsczi. 100 tësący złotëch bëło dóné na procëmdzejanié alkòhòliznie, rozkòscérzanié kùlturë, rehabilitacjowé zajmë i wëpòczink dlô dzecy i młodëch. 120 tës. zł. je sczerowóné dlô rãdo rozwijającëch sã gminowëch spòrtowëch klubów i stowôrów. Kòżdô òrganizacjô jakô mô starã ò gminowé ùdëtkòwienié mùszi miec minimùm 5% gwôsnégò dëtkòwégò wkładu. Bédënczi to mòże składac w Biórze Òbsłëdżi Jinteresańta Ùrzãdu Gminë Szëmôłd nôpózni do 13 gromicznika.

  • W Gdinie wikeńd minie pòd zéwiszczã òficjalnëch ùroczëznów i aktiwnégò fejrowaniô – z leżnoscë 91. roczëznë daniô gardowëch prawów.

  Roczëzna przëpôdô 10 gromicznika. Fejrowanié sã zacznie witro gebùrstagòwą kònferencją „Kùlturowò-cywilizacjowô juwernota Gdiniw” – ò 10:- we Wëższi Szkòle Spòlëznowi Kòmùnikacje. Òficjané ùroczëznë sã zaczną w pôłnié złożenim kwiatów pòd platą sztaturë Pòlsczégò Marinérë. Pół gòdzënë pózni Mùzeùm Gardu Gdinie zaprezeńtëje nowi stałi wëstôwk „Gdiniô – òdemkłi dokôz”. To je òpòwiedniô ò historie młodégò gardu wërzekłô głosama jegò mieszkańców. Do niedzele wstãp je za darmòka. Witro mdze téż ò 1:00 przëpitk gòrącą szôkòlôdą przed Gdiniô InfoBox, pózni ùtwórczé zajmë dlô dzecy w Biblotece Chiloniô, na kùńc gebùrstagòwô sesjô Radzëznë Gardu w Gardowim Teatrze. Zôs w sobòtã Klub Krajoznajarzi Bliza rôczi na historiczny szpacér – zbiérka ò 1:30 przed bùdinkã Mùzeùm Gardu Gdinie. Wikeńd minie pòd znkã Gebùrstagòwégò Biégù PKO Grand Prix Gdinie. W sobòtã wësztartëją dzôtczi, młodzëzna i ùczãstnicë marszów nordic walking, niedzela mdze òbsztëlowónô dlô ùczãstników przédnégò biégù jaczi sã zacznie ò 10:00. Na sztartowé lëstë sã zapisało do gromadë 6 tësący 815 miónkarzów, z czegò wicy jak 5 tësący planëje wësztartowac w biégù na distansu 10 km.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑