Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.05.16 (csb)

  • Wiôlgô Wies całi czas ni mô òdpòwiesc z minysterstwa w sprawie wprowadzeniô debëltnëch pòzwów môlëznów.
  • W Stãżëcë òni rechùją dnie do trzecy Szlagrowi Majówczi – to ju w tã sobòtã.
  • Kaszëbsczi teater i spòrt królowałë w spòdlëczny szkòle w Redze – tam béł fejrowóny dzéń patrona Jana Drzéżdżona.

   


  WTÓRK, 16 maja

  • Wiôlgô Wies dali ni mô òdpòwiescë z minysterstwa – w sprawie wprowadzeniô kaszëbsczich pòzwów môlëznów.

  Gmina planëje wprowadzëc je w bëlôcczim zorce – to je z ùżëcym lëtrë „l” miast „ł”. Pòstulowelë to sami mieszkańcowie na spòlëznowëch dogôdënkach, a téż całô spòlëzna Nordë pòpiérała taczé rozrzeszenié. Nigle jednak gmina wëmieni tôflë z pòzwama na pòlskò-kaszëbsczé, mùszi bëc wpisónô do registru prowadzonégò przez Minysterstwò Bënowëch Sprawów i Administracje. We Wiôldżi Wsë òni sã niecerplëwią, bò òni liczëlë, że tôfle na dwajãzrkòwé wëmienią jesz przed latnym sezonã. Më mómë wësłóné w ti sprawie pismiono do Warszawë – gôdô bùrméster Róman Kùżel. Wpisanié do minysterialnégò registru je kluczowé, cobë kòle pòzwë „Jastrzębia Góra” bëłë normalno Pilëcë. Za zapisënkã żdżą téż Wiôlgô Wies, Karwiô, Òstrowò, Tupadlë, Rozewié, Chalëpë i Chlapòwò. Kòszt wëmianë tôflów je pòkriwóny z bùdżetu państwa.

  • Ta rozegracjô to je widzałô promòcjô naji gminë – òceniwają w Stãżëcë.

  Rechùją ju dnie do zaczãcô Szlagrowi Majówczi.  To ju trzecô edicjô nôwikszi na Kaszëbach rozegracje w ritmach disco polo. Òrganizatorowie przewidiwają, że do Stãżëcë przëjedze pôrãdzesąt tësący lubòtników ti mùzyczi. Òbsztëlowóné są nôwikszé gwiôzdë, to dô transmisjã na stacje Polo TV. – Òglowòpòlsczi syg Szlagrowi Majówczi sã przekłôdô na wëmiérny wzątk dlô gminë – òceniwô wójt Tomôsz Brzoskòwsczi – do Stãżëcë przëjéżdżô trzë razë wicy letników, pòwstôwają nowé place do spaniô i atrakcje. Gwiôzdë nadchôdający Szlagrowi Majówczi w Stãżëcë to: Piękni i Młodzi a téż Zenek Martyniuk z karnã Akcent. Rozegracjô mdze 20 maja, sztart ò pół szósti. Dô zmòtorizowónëch je ju òpùblikòwónô kôrta z wëznaczonyma placama do parkòwaniô – na stronie www.gminastezyca.pl.

  • Ùczniacë Spòdlëczny Szkòłë w Redze pòznôwelë òd spòdlégò teatralny kùńszt – dzéń minął téż na spòrtowëch rozgriwkach.

  W placówce béł fejrowóny dzéń patrona – Jana Drzéżdżóna. Pisôrz, pòéta, kritik, badéra i wëdôwôcz – czejbë żił tej òn bë prawie 80 lat skùńcził. Jegò pòlskòjãzëkòwé ùtwórstwò stôwiô gò w jedny rédze m. jin. z Cortazarã, w kaszëbsczi proze to béł arcëméster. Tegò ùczniacë z Redë sã doznelë na kòżdorocznym swiãce szkòłë z òsoblëwie czekawą programą. Pòdrechòwùje meritoriczny dzél szkólnô Katarzëna Kankòwskô-Filëpiôk. Ùczniacë redzczi piątczi òsoblëwie ùpamiãtniwają Jana Drzéżdżona dwa razë na rok. Òb jeséń òni òrganizëją kònkùrs wiédzë ò Kaszëbach.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑