Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 7 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  0

  Klëka 2017.06.07 (csb)

  • Kùrsë jaczé pòmògą szkólnym stwòrzëc dobré programë nôùczi kaszëbsczégò òrganizëje Gduńsczi Ùniwersytet.
  • Z nieprostim ùtwórstwã Trepczika zmierzą sã ùczniacë na kònkùrsu Piesnie w Miszewie.
  • Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë mdze w sobòtã gòscëc Gdińską Gełdã Kòlekcjonérów.

   


  STRZODA, 7 czerwińca

  • Jak przërëchtowac ùczbë kaszëbsczégò jãzëka wedle nowëch reglów – w òsmëklasowi spòdlëczny szkòle?

  Tegò sã mdą mòglë naùczëc szkólny na doszkòliwającëch kùrsach, jaczé rëchtëje Gduńsczi Ùniwersytet. Tamtészé Ceńtrum Kaszëbsczégò Jãzëka i Kùlturë pòd kùńc czerwińca òrganizëje 24- gòdzënowé szkòlenié jaczé sã tikô kònsztruòwaniô progamów ùczbë do kaszëbsczégò jãzëka. Òne mùszą bëc zgódné z nowim programòwim spòdlim do przëjãtim niedôwno przez Minysterstwò Edukacje. – To je czësto nowô realnota, më chcemë szkólnym pòmòc sã w tim nalézc. – gôdô dr Justina Pòmiérskô z Gduńsczégò Ùniwersytetu. Kùrs mdze 24, 26 i 27 czerwińc na Gduńsczim Ùniwersytece. Zgłoszenia do mòże sélac do 9 czerwińca na adresã centrumkaszubskie@ug.edu.pl.

  • Ju dzesąti rôz do Miszewa zjadą młodi mùzykańcë jaczi zaprezeńtëją – ùtwórstwò Méstra Jana i kòmpòzycje dzysdniowëch artistów. K

  ònkùrs Piesnie m. Jana Trepczika òrganizowóny przez Spòdlëczną Szkòłã w Miszewie to je tcza òddónô patronowi placówczi i leżnosc do wësłëchaniô jegò frantówków. Òrganizatorowie rôczą w czwiôrtk 8 czerwińca na 10:00 do miszewsczi remizë, rozegracjô mô òdemkłi charaktér. Mùzyka Jana Trepczika je lubnô dlô ùcha, le czãżkô do wëkònaniô, òsoblëwie dlô tak młodëch artistów – gôdô Dorota Richert, direchtorka miszewsczi szkòłë. Latos ùczëjemë 20 wëkònywaczów. W òrganizacjã kònkùrsu pierszi rôz włączëło sã Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie jaczé w tim rokù ùtczëło 110 roczëznã ùrodzeniô Méstra Jana.

  • W Galerie Mùzeùm Blizów w Rozewim je òdemkłi wëstôwk – „Rëbôcë z rozewsczégò sztrądu”.

  Są tam zaprezeńtowóné marinistné dokazë bëlnégò pòlsczégò malarza nôtërnistë Władisa Jarocczégò. To dało òbrazë, akwafòrtë i céchùnczi jaczé przedstôwiają rëbôków, z jaczima sãpòtkôł òb czas latnëch wczasów w Rozewim na zôczątkù 20 latów ùszłégò stalata Dokazë z Mùzeùm Jana Kasprowicza na Harendze i Nôrodnégò Mòrsczégò Mùzeùm we Gduńskù trafiłë do placu swòjégò pòwstaniô dzãka starze Mùzeùm Pùcczi Zemie i Towarzëstwa Drëchów Nôrodnégò Mòrsczégò Mùzeùm we Gduńskù. Wëstôwk to je towarzącô rozegrajô planowóny na 17 czerwińca ùroczëznë daniô miona blize Rozewié II. Ji patrón to mdze Jón Kasprowicz jaczi w 1922 rokù przez 3 niedzele towaził w rozewsczim wëpòczinkù aùtorowie dokazów ò rëbôkach i jegò białce. To bëła Ana, Kasprowiczowa córka.

  • Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë w Gdinie mdze w sobòtã gòscëc – Gdińską Gełdã Kòlekcjonérów.

  To je smaczk tak dlô tëch o zaczinają jak i ju są doswiôdczony w zbiéranim i wszëtczich lubińców stôrëch zachów z dëszą. Colemało wiele ekspònatów je zrzeszonëch z historią Gdinie, Kaszëb i szerzzi Pòmòrzô. Z leżnoscë 30-ti roczëznë bëtnoscë papieża w Gdinie na czerwińcowi edicje gełdë kòlekcjonérowie zaprezeńtëją téż pamiątczi zrzeszoné ze sw. Janã Paùlã II. Wëstôwianié kòlecjów i wstãp są darmòk. Cobë wëstawic swòje zachë to je nôlepi przińc nômni pół gòdzënë przed òdemkniãcym gełdë, wskôzóné je téż miec swój stół. Gdińskô Gełda Kòlekcjonérów mdze 10 czerwińca w gòdzënach 10:00-12:00. Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë w Gdinie je przë aleje Piłsudsczégò 18.

  • A ju witro do Płotowa w bëtowsczim krézu to mòże przińc na pòtkanié z Grétą Walkòsz-Lewańdowską – aùtorką farwòwónków Kaszëbsczé Ògrodë i Farwë Kaszëb.

  Promòcjô mdze w Zagrodze Stip-Rekòwsczich jakô je partã Zôpadnopòmòrsczégò Mùzeù w Bëtowie. Farwòwónczi to je métel na relaks – téż dlô ùstnëch. A te dodôwkòwò przëblëżiwają szkòłë wësziwkù. Aùtórka wiele lat promùje mòderné wzornictwò òpiarté ò tradicjowé wzorë. Na òbrazową òpòwiedniã ò historie wësziwkù i promòcjã farwòwónków rôczi wespół ze Zôpadnokaszëbsczim Mùzeùm i bëtowsczim partã K-PZ. Pòtkanié je witro ò 5 pò pôłnim w Zagrodze Stip-Rekòwsczich w Płotowie.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑