Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 20 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.07.20 (csb)

  • Do 2050 rokù pò walijskù mô gadac dwa razë wicy lëdzy – zakłôdô nowô sztrategiô rozwiju tegò jãzëka.
  • Nowi parkplac w ceńtrum w Serakòjcach do całownégò czëszczeniô – szpacą gò plamë òleju jaczi ceknie ze skażonëch aùtołów.
  • Powiększamy nasz zasięg na zachód – Radio Kaszebe będzie nadawać też z Lęborka.

   


  CZWIÔRTK, 20 lëpińca

  • Waliô – krôj Wiôldżi Britanie zamieszkóny przez gôdającëch w swòjim celticczim jãzëkù mô ògłoszoné – sztrategiã rozwiju walijsczégò jãzëka.

  Zakłôdô òna, że do 2050 rokù lëczba ùżiwającëch ten jãzëk na codzéń wzrosce z 500 tësący do całégò mëliona. Jak planëją òżëwic swòjã mòwã, ò tim rzecze Adóm Hébel.

  • Przebùdowóny parkplac w ceńtrum Serakòjców dopiérze co béł dóny do ùżëtkù – a ju gò mùszi czëszczëc.

  Nowô wiéchrzëzna je pòplamionô òlejã z niesprawnëch aùtołów. W Ùrzãdze Gminë òni nie krëją zażenowaniô sytuacją i proszą, cobë szoférowie delë bôczënk na nieszczelné przewòdë.
  Przebùdowã parkplacu òni mają skùńczoné 23 czerwińca. – Òni zjimnãlë stôri flaster a na jegò plac delë nowi – granitowi. Terô ju do wëczëszczeniô – gôdô zôstãpca wójta gminë Serakòjce Zbigórz Fùlarczik. Na bùdowã piãkniészégò i wigódniészégò parkplacu w centrum Serakòjców gmina da 600 tës. zł. Terô na parkplacu sã pòjawią bërsztë i chemikalia.

  • Z nowim turistnym pòrtalã i móbilną aplikacją rëgna Môlowô Turistnô Òrganizacjô Serce Kaszub – jakô sã zajimô promòcją kòscérsczi zemie.

  Pòrtal pòzwòliwô zaplanowac wëpòczink w sercu Kaszëb i òbsztëlowac so plac do spaniô. Wszëtkò przistãpné na jednym placu, w zjintegrowóny baze pòdôwków pòd adresą atrakcje-kaszuby.pl W tim samim czasu wësztartowa kòmpatibilnô, bezpłatnô aplikacjô na móbilné ùrządzenia jakô dôwô te samé mòżlëwòtë. Do te mô fąkcjã planera, dze mòże wanogã zaplanowac – z placama na spanié, gastronomią, atrakcjama. To dô w ni mòżlëwòtã dodôwniô i zapisywaniô szpùrów, aktualny kalãdôrz kùlturalnëch wëdarzeniów i zakłôdã z wiodrã. To pòsobnô ùdba LOT Serce Kaszub na pòmòc mieszkańcóm i letnikóm w pòznôwanim kòscérsczi zemie. Je tam midzë jinyma przistãpnô Kôrta Letnika jakô ùprawniwô do zniżków na ùsłëdżi wôżnô terô przez dwa lata.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑