Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 11 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.11 (csb)

  • Cykel pòtkaniów dlô pielgrzimów z kaszëbsczi grëpë mają zaplanowóné w parafie sw. Wòjcecha w Kartuzach.
  • Ju òd 15 lat przez jinscenizacjã zblëżiwają do Bòga – Kaszëbsczi Misternicë fejrowelë w sobòtã swój gebùrstach.
  • W lasach Biôłi w gminie Wejrowò òni òddelë tczã żôłnérzóm pòległim w séwnikòwi kampanie.

  PÒNIEDZÔŁK, 11 séwnika

  • Pielgrzimka to je pòzytiwny nôłóg jaczi całé żëcé warô – pòdsztrichiwelë ùczãstnicë Piechtny Kaszëbsczi Pielgrzimczi Pelplëńsczi Diecezje, jaczi sã w Kartuzach zeszlë, żebë pòspòminac latny wãder na Jasną Górã.

  Latos w ti grëpie pielgrzimòwało wnet 300 lëdzy, colemało z Kartuz, Kòscérznë i Lãbòrga. – Më mómë zaplanowóné cykel pòtkaniów w rokù tak cobë dali trzëmac dëcha pielgrzimczi – gôdô prowadnik ks. Łukôsz Delewsczi z Kartuz. Na pątniczi szpùr pielgrzimòwie z westrzédnëch Kaszëb nazôd rëgną 30 lëpińca na drëdżi rok.

  • Spòminczi, wërazë achtnieniô, archiwalné materiale i swiôdectwa nawróceniów na Kalwarie – to mógł ùczëc i ùzdrzec na piãtnôsti roczëznie jistnieniô wejrowsczégò Misterium.

  W 2002 rokù pierszi rôz na Krziżewi Drodze na Kalwarie w Dëchòwi Stolëcë aktorowie òdegrelë scenë sądu, mãczi i smiercë Christusa. Òkróm Misterium Mãczi Pańsczi aktorowie òdgriwają scenë wjôzdu Jezësa do Jerozolëmë, Misterium Pòjmaniô, włącziwają sã téż w Òrszôk Trzech Królów i jiné artistno-religijné wëdarzenia. Na ùroczëznie we wejrowsczi Filharmónie bëlë lëdze jaczi wespiérelë to dzejanié, przedstôwcowie swiecczich i religijnëch wëszëznów a téż aktorowie jaczi òb te 15 lat mielë wëstãpiwóné w rozmajitëch jinscenizacjach. Na terô nama sã nie ùdało pòrechòwac wszëtczich jaczi òdgriwelë biblijné role – gôdô nôleżnik stowôrë Kaszëbsczi Misternicë Mark Czoska. Drogã do profesjonalizacje i rozkòscérzanié deje misterium to mòże òbezdrzec na zrëchtowónym przez Mareka Czoskã i Maceja Kùrpiewsczégò albùmie, jaczi béł prezeńtowóny na ùroczëznie. Òkróm krótczégò dokùmeńtu ò historie Misterium we Wejrowie to mógł ùczëc téż pòrësziwającé swiôdectwò, w jaczim przédnik kòscérsczégò partu zrzeszë niewidomëch gôdôł ò tim jak Krziżewô Droga òdgriwónô na Kalwarie òdmieniła żëcé i pòmògła dobëc w czãżczich sztótach nôleżnikòwi karna niewidomëch jaczi òd 3 lat regùlarno przëjéżdżają we Wiôldżi Piątk na jinscenizacjã. Zbigórz Piwnicczi pòdsztrichiwôł ewanielizacjowi wëmiôr wëstãpów. Ùroczëznë skùńcził wëstãp Mùżyczny Diakonie Jezus żyje pòd czerownictwã Cezarégò Pôcórka- aùtora mùzyczi do misterium we Wejrowie.

  • W lasach Biôłi w gminie Wejrowò òni mają ùtczoné żôłnérzów – Pierszégò Mòrsczégò Pùłkù Strzélców jaczi pòleglë w séwnikù 1939 rokù.

  Wińce na jich grobach mają złożoné samòrządarze, kómbatańcë i młodi. Dlô ùtczeniô tëch, jaczi ju w pierszich dniach wòjnë, 7 i 8 séwnika zdżinãlë w biôtkach z hitlerowsczim agresorã wëbrzëmia hònórnô salwa. Òkróm òficjelów – jak kòżdi rok – przëszło wiele mieszkańców z dzecama i wnukama. – Wiele z nëch co leżą w mòdżiłach Biôłi to są sënowie naji zemie, bez jich òfiarë to bë naju nie bëło – pòdsztrichiwô wójt gminë Wejrowò Henrik Skwarło. Òb czas 19 dniów séwnikòwi kampanie żôłnérze Pierszégò Mòrsczégò Pùłkù Strzélców bronilë dzéla midzë Wejrowã a Òksëwską Kãpą, jich stratë to béł wnet tësąc zabitëch i renionëch.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑