Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 20 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.02.20 (csb)

  • W gminie Żukòwò òni pòstawią karnôlizacjowé i wòdocygòwé sécë za 87 mln zł
  • Pòznac sylwetczi kaszëbsczich badérów to mdze mógł na III Kònferencje ùczałégò Kòła Zemia Rodnô
  • Brusë ju 30 lat są gardã. Roczëznã mają ùtczoné wëstôwkã ò historie tegò samòrządu

  WTÓRK, 20 gromicznika

  • W gminie Żukòwò za 87 mln zł òni òpòrządzą wòdno-scekòwą gòspòdarkã – pòłowã kòsztu przińdze z eùrodëtków.

  To je wiôldżi projecht, bò zakłôdô pòstawienié wicy jak 82 km karnôlizacjowi sécë i 43 km wòdocygów. Pòwstónie téż 6 zbiérników pòdnôszaniô cësnieniô pitny wòdë w Chwaszczënie, Baninie i Skrzeszewie. Ùprawioné mdą awariowé dzéle wòdocygòwi sécë, dzãka czemù gmina ùszpórëje kòżdi rok 430 kùbikmétrów wòdë. Do karnôlizacjowi systemë mdze sã mògło przëłączëc wicy jak 3 200 mieszkańców – gôdô bùrméster Wòjcech Kankòwsczi. Rozbùdacjô wòdno-karnôlizacjowi sécë w gminie Żukòwò mô dérowac do kùńca 2020 rokù. Ùgôdënk w sprawie ùdëtkòwieniô ju je pòdpisóny z Nôrodnym Fùńduszã Òchronë Strzodowiszcza i Wòdny Gòspòdarczi.

  • W Kaszëbskò-Pòmòrsczi Wëższi Szkòle we Wejrowie – zôs mdze leżnosc przëzdrzec sã wôżnym dlô kaszëbsczégò nôrodu wątkóm.

  Tą razą dzejającé tam ùczałé kòło Zemia Rodnô chce przez rôczonëch prelegeńtów przëblëżëc sylwetczi badérów. Maria Krosnickô òpòwié ò nôwikszim kaszëbsczim historikù Gerace Labùdze, a dozérôczka kòła dr Éwa Kòwnackô wëgłosy wëkłôd ò Ks. Dochtorze Anastazym Mùżë. Òkróm tegò ks. prałat Daniél Nowôk zajimie sã historią Piôsznicë jakno placu martirologie a Artur Jabłońszi rzeczë ò wëczekiwóny niecerplëwie pòwiescë Jana Rąpsczégò, chtërna terô je rëchtowónô do wëdaniô na spòdlim zbiérów aùtora. Przédnym òrganizatorã Kònferencje je Ùczałé Kòło Zemia Rodnô. Naszé jistnienié, tak samò jak kòżdorocznô kònferencjô to je òddolnô jinicjatiwa – pòwiôda na naji antenie Ana Łukòwskô, nôleżniczka kòła. Dodôwô przédnik Kòła Mark Zôlewsczi. Kònferencjô mdze 24 gromicznika òd 10:00 do 1:00 w Kaszëbskò-Pòmòrsczi Wëższi Szkòle we Wejrowie. Całą gôdkã z najima gòscama to mòże pòsłëchac na radiokaszebe.pl

  • 30 lecé daniô gardowëch prawów fejrëją Brusë – roczëznã òni chcą ùtczëc wëstôwkã w jaczim mdą edukòwac młodëch mieszkańców ò historie swòji môlëznë.

  Brusë terô liczą kąsk wicy jak 5 tësący mieszkanców a do gromadë z gminą 15 tësący. Pòwstałë jakno 28mi gard bëdgòsczégò wòjewództwaa, òd wnet 20 lat są w greńcach pòmòrsczégò wòjewództwa. Ò danié gardowëch prawów Brusë miałë starã 4 razë òd 50-tëch latów XX stalata. Dzejanié w tim czerënkù sã skùńczëło zwënégą w 1988 rokù, czej Brusë dostałë gardowé prawa i herb z czerwònym półgrifã z mòdrą lëtrą B w kralach. – Më chcemë przëbôczëc te wëdarzenia i pòkazac jak nasz gard sã zmieniwôł – gôdô sekretérka gminë Mariola Rodzéń. Wëstôwk ò 30-lecym nadaniô gardowëch prawów Brusóm mòże do kùńca gromicznika òbzérac w Ùrzãdze Gardu. Pózni òdwiedzy wszëtczé szkòłë w gminie.

  • Na kùrs ùczbë płiwaniô dlô nômłodszich – gardowi samòrząd w Rëmi zwëskôł 40 tës zł ùdëtkòwieniô.

  To mdze 3 edicjô programë „Umiem Pływać”. Z bezpłatnëch zajmów mdą mòglë skòrzëstac ùczniacë klasów 1-3 rëmsczich spòdlëcznëch szkòłów. To do gromadë 256 lëdzy. Dzecë mają sã naùczëc spòdlëcznëch reglów, òpanowac krzebtowi sztil. Cél programë – jak dało do wiédzë gazétné karno Ùrzãdu Gardu – to je téż „ùswiądnienié nômłodszim i starszim jak dobré dlô zdrowiégò je òpanowanié trimù do płiwaniô”. Bò to je spòrt jaczi zwiksziwô òglową wëdolnosc òrganiznë.
  Kòszt trzecy edicje projechtu w Rrmi to kòle sto tës zł. Ùdëtkòwienié pòkrëje 40%

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑