Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 17 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.07.17 (csb)

  • Jesz do tegò piątkù to sã mòże zgłaszac na kaszëbską etnofilologiã na Gduńsczim Ùniwersytece.
  • W gminie Somònino òni stôwiają kòłową stegnã i pòmòstë dlô czôłenkòwców.
  • Spòrtowò i kòńcertowò – bądze na Dniach Gminë Krokòwò. To ju w ten piątk a sobòtã.

  WTÓRK, 17 lëpińca

  • Òstało czile dniów na zapisanié sã na kaszëbską etnofilologiã na Gduńsczim Ùniwersytece – nabiér dérëje do 20 lëpińca.

  Czerënk mô bëc barżi atrakcjowi dzãka nowi fòrmùle. Sztudérze co latos zaczną ùczbã dostną ùprawnienia do ùczeniô kaszëbsczégò, pòlsczégò w spòdlëczny szkòle. Etnofilologiô to je pierszi kaszëbsczi czerënk na wëższich sztudiach. Sztôłcenié sztudérów zaczãlë w 2014 rokù. Donëchczas titel licencjata dostało jednôsce lëdzy. Żebë zwikszëc zajinteresowanié czerënkã, wëszëznë ùczbòwnie pòszérzëłë bédënk. – Mają do niegò dołączoné mòdło sztôłceniô szkólnégò-pòlonystë – gôdô dr Justina Pòmiérskô. Szudia dérëją 3 lata i sã kùńczą òbroną licencjacczégò dokazu. – Nimò pòszérzeniô fòrmùłë programa ùczbë kaszëbsczégò jãzëka sã nie zmiészi – dodôwô dr Pòmiérskô. Rekrutacjô na kaszëbską etnofilologiã na Gduńsczim Ùniwersytece mdze dérowa do 20 lëpińca.

  • W gminie Somònino òni rozbùdowiwają jinfrasztrukturã – do aktiwnégò wëpòczinkù.

  Tam pòwstôwô szpùr dlô kòłowników, zwikszi sã téż lëczba pòmòstów dlô czôłenkòwców. Nowô kòłowô stegna mô jic ze Somònina do Òstrzëców, dzãka czemù lubińcowie jednoszlachów ju nie mdą darwelë kòrzëstac z jezdnie na sztrase, kądka jedze wiele aùtołów. Szpùd mô bëc dóny do ùżëtkù do kùńca tegò rokù, chòc to jidze zmerkac, że wiôldżi dzél ju pòwstôł. – Më jã stôwiómë w òbrëmienim przesôdkòwégò wãzła – gôdô wójt Somònina Marión Kriszewsczi. To dô téż planë przedłëżeniô stegnë z Òstrzëców do Kòlana. Òkróm rozbùdowë kòłowëch stegnów w gminie Somònino òni téż ùprôwiają przistãpnosc wòdnëch szpùrów. Mają ju pòdpisóné ùgôdënk na ùdëtkòwienié pòstawieniô dwùch pòmòstów w Pòłãczënie dze rëchli pòwstôł ùczało-rekreacjowi partk, sztrąd i zéńdzenia do jezora. Wespiarcé ùżorgelë téż na stwòrzenié sztrądu z pòmòstã w Kamelë. Òbadwie jinwesticje mają kòsztac wicy jak 200 tës zł i sã latos skùńczëc.

  • Spòrtowò i kòńcertowò – bądze na Dniach Gminë Krokòwò.

  Swiãto sã nacznie w piątk, jak sã słëchô w mòrsczi gminie – na sztrądach w Biôłogórze, Dãbekach i Karwiéńsczich Błotach. To dô bùdowanié na piôskù, zumbã, pòkôzczi ùdzeliwaniô pierszi pòmòcë. Reno rëgnie téż biég z Dãbeków – lasowi do Biôłogórë i sztrądowi z Karwiéńsczich Błotów. – Téż w Dãbekach to dô zonã dlô dzôtków i turniér sécbalë – wërechòwiwô Krësztof Òbszińsczi, direchtór Krokòwsczégò Ceńtrum Kùlturë. Za to w sobòtã to sã mdze dzało na Pòdzómczim w Krokòwie. Wëstãpë zacznie ò 6:00 wieczór karno Labour Project, ò 7:30 na binie sã pòjawi Landbery, a ò 9:00 wëstąpi Andrzéj Piaseczny.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑