Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 listopada, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.11.16 (csb)

  • W gminie Szëmôłd bùdacjô Kaszëbsczégò Szpùra rëgnie ju za rok.
  • Kartuzë zaczãłë dofùlowùjący nabiér do peojechtu OZE Dlô Kaszëb.
  • W Gdinie pò nederandzkù zagòspòdarzą sztëk sztrasë Ôbrama.

  PIĄTK, 16 smùtana

  • Sztrategicznô dlô czile kaszëbsczich gminów droga – jakô sparłãczi Trzëgard ze zôpadnym dzélã wòjewództwa ju niedługò wléze w etap bùdowë.

  Kaszëbsczi Szpùr mô bëc pòdzelony na etapë, na jaczé bëłë ògłoszoné apartné przetôrdżi, a chtërne mùszą bëc twòrzoné metodą zaproejchtuj-pòstawi. Dzél midzë Gdinią a Szëmôłdã przëpôdł firmie PolAqua. W ti sprawie w gminie Szëmôłd bëłë kònsultacje, a robòta sã nacznie ju jak dofùlowóné mdą wszëtczé fòrmalnoscë w ùrzãdze krézu – pòwiôdôł na naji antenie Riszôrd Kalkòwsczi, wójt gminë Szëmôłd. Jak pòdsztrichiwôł w pòrénkòwi rozmòwie wójt droga mô bëc stimùlatorã do rozwiju, co samòrząd chce wëzwëskac. Przez gminã Szëmôłd przeńdze téż drëdżi etap, jaczi bądze cygnął dali na zôpad. W ti sprawie téż to dô kònsultacje. Jich termin i plac bądze pòdóny na jinternetowi stronie szëmaùdzczégò samòrządu. Całą rozmòwã z wójtã gminë Szëmôłd to mòże òbezdrzec na radiokaszebe.pl

  • Kartuzë zaczãłë dofùlowiwający nabiér do projechtu – OZE Dlô Kaszëb.

  Rëchli szlachùjącą procedurã pùszczelë téż w Serakòjcach do jistnégò zadaniô. Jegò partnér to je téż gmina Sëlëczëno. Wëcmanim zwëskałë eùrodëtczi na mòntowanié òdnowialnëch zdrojów energie – słuńcowëch kòlektorów i lëftowëch pómpów cepła. Równak na rozrzeszenié kònkùrsu to bëło nót żdac dwa lata. – Nié wszëtcë zadeklarowóny ùczãstnicë wëłożëlë pieńdze, a to béł jeden z warënków – gôdô zôstãpca bùrméstra Kartuz Sylwiô Biankòwskô. Temù są wòlné place. Rechùje sã, że we wszëtczich trzech gminach – Kartuzach, Serakòjcach i Sëlëczënie – zwòlniło sã pôrãdzesąt placów w projechce OZE dlô Kaszëb.

  • W Gdinie pòdpiselë ùgôdënk z wëkònywaczã woonerfù – to je zonë drëszny piechtnym we Westrzédnym Gardze.

  W klimaticzné place pòtkaniów mô sã zamienic sztrasa Ôbrama na dzélu midzë sztrasama Batorégò a 10 Gromicznika. Jesz latos sã mô nacząc przebùdowa pòdzemnégò ùzbrojeniô, a na zymk pùdze robòta z drogòwima wiéchrzëznama. Całowny kòszt to wicy jak 3 mln 800 tës zł, w tim przebùdowa wòdocygòwi sécë ùdëtkòwionô przez gdińsczi PEWiK. Woonerf to je nederlandzci ôrt zagòspòdarzeniô gardowégò rëmù. Na wëjimkù Ôbrama w Gdinie mdze ògreńczenié chùtkòscë do 20 km/h i mòżlëwòta parkòwaniô le na òznaczonëch placach. Piechtny i kòłownicë bądą mòglë kòrzëstac z całégò rëmù. Całô wiéchrzëzna bądze wërównónô, to dô elemeńtë môłi architekturë, nasadzenia i klimaticzné widë. Robòta mô sã skùńczëc w pòłowie czerwińca.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑