Na Widnikù Kaszëbë

Już niedługo premiera kolejnej książki Marcina Gienieczko „Zatańczyć z Amazonką”, w której autor opisuje ze szczegółami wielki triathlon przez Amerykę Południową. Oprócz książki rozmawialiśmy również o innych projektach Marcina oraz granicach jakie sobie wyznacza. Pomimo tego, że nie zawsze układa się tak w naszym życiu jak byśmy tego oczekiwali, a rozwiązywanie problemów często staje się […]

W Australii nie tylko Aborygeni uczą się swoich języków. Tamtejszemu systemowi edukacji przyjrzymy się dziś w audycji Na Widniku Kaszebe. – Rząd i społeczeństwo Australii pragną odrodzić pierwotną kulturę kontynentu, która bardzo ucierpiała przez ostatnie 2 stulecia kolonizacji – mówi Tim Gruba, nauczyciel jednej ze szkół średnich w Zachodniej Australii. Języki Aborygenów, a jest ich […]

Biég Jednotë Kaszëbów we Wiôldżi Wsë, turniér w bùczkã w Bólszewie to przikładë na to, że patrijotizm i spòrt jidą w pôrze. Tak samò je w gminie Wejrowò w Akademie Nożny Balë Cassubian. Sama pòzwa sã wiąże z dzysészim swiãtã. Na treningù béł Adóm Hébel, na szczescé nie grôł, le robił wëwiadë, bò bë so […]

Socjolog z KPSW Mateùsz Szmët klarowôł na naji antenie, skądka sã bierze móda na parłãczenié parijotizmù ze spòrtã. Jak emòcje zrzeszoné z riwalizacją sã przekłôdają na spòléznowé rësznotë? Dożdómë më sã swòji FC Barcelonë? Drãgò je nalézc kòl naju karno, jaczégò òprawã bë mógł przërównac do ti z katalońsczégò sztadionu. Wiedno wicy jesmë równak chãtny […]

Dzéń Jednotë Kaszëbów to nié blós czas dobri zôbawë, le téż refleksje ò naszi historie. Za nama rok fejrowaniô 100-lecô jistnieniô Pòlsczi, za rok më mdzemë swiãtowelë czas, czedë naje terenë do ni dołączëłë. Jaczé bëłë realia naszich przódków w tëch czasach? O tim Adóm Hébel gôdô z historikã Andrzejã Januszã. Dzysô më pòznôwómë naszé […]

Mazurowie mają wiele pòspólnégò z nama, chòcbë w tim, jak sã widzy jich w spòlëznie. Przikładã mòże bëc Kurt Obitz, dzejôrz, jaczégò dzysô sã mô za Pòlôcha, chòc òn pòdsztrichiwôł, że Mazurowie to apartny lud, jistno jak to je z Cenôwą. Czekawą historiã prezeńtëje nama dzysdniowi dzejôrz Pioter Szatkòwsczi.  – „Më jistno jak wa mómë […]

Wiele historiów, jaczé dzeją sã na Kaszëbach ale téż we wiele jinëch placach. Bracyni co służą w pòlsczim i miemiecczim wòjskù, majątczi, wieleetniczné realia XIX stalata i dzejowô chaja jakô przëszła pózni – to më mdzemë mòglë pòznac w ksążce „Żelewscy w cieniu von dem Bacha” aùtorstwa Andrzeja Janusza, jaczi béł najim gòscã w aùdicje […]

Czegò je za wiele w naszich grafikach? Czemù lepi sã skùpic na dobrim plakace, òbkłôdce czë òbrôzkù? Ò tim gôdô młodô graficzka Gracjana Pòtrëkùs. W aùdicje më sã doznôwómë ò nadreprzentacje niejednëch mòtiwów w grafikach i tim, jak ùcékac przed bëlecajstwã. Na Widnikù Kaszëbë, 07.02.2019


Current track

Title

Artist