CZWIÔRTK, 27 ZÉlNIKA | KLËKA 27.08.2020

Dziennikarz , 28 sierpnia 2020

Je apel do wëzdrowiałëch z COVID-19 ò òddawanié òsocza. Je apel do wëzdrowiałëch z COVID-19 ò òddawanié òsocza. 

W gminie Żukòwò rozpòczinają jinwesticjã, jakô mô ùłatwic dostãp do przesatkòwégò  wãzła w Rãbiechòwie.

W gminie Szëmôłd przekładają ùroczësté òtëmkniãcé Spòrtowégò Ceńtrum w Czelnie w sparłączenim z cządã pòszëdła.

CZWIÔRTK, 27 ZÉLNIKA

Apel do personów, jaczé przeszłë ju zakażenié SARS-CoV-2, czerëje Pòmòrsczi Państwòwi Inspechtor Sanitarny. Jidze ò òddawanié òsocza. 

Mòże bëc òno wëzwëskóné do lekarzeniô gwësnégò karna lëdzy chòrich na COVID-19, mòże téż zmniszëc ùmieralnota zagrożebno chòrich pacjentów. Bë dac wspòmóżkã – òzdrowieńcowie mielëbë sã skòntaktowac z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdùńskù. 

Do programë zbiérczi òsocza mògą przëstąpic personë w wiekù òd 18 do 60 lat, chtërné przeszłë ju zakażenié kòrunawirusã – tak òbjawòwò jak i bez òbjawów. Wëkluczony z te są leno personë, jaczi chùtni przeszłë transfùzjã krewi. 

Dojôzd do wãzła przesatkòwégò w Rãbiechòwie mdze wiele lżiszi. W gminie Żukòwò rozpòczãto bùdacjã dojazdowëch szasëjów a kòłowich darżëczków.

Przekazano ju plac bùdacje wëkònawcë robòtów. Mdą kòształë 24, 5 mln zł, z czegò trzecy dzél pòkrëje ùnijné dofinansowanié. Przebùdowónô òstónie szasëja Akacjowô i dzél Słoneczny, pòwstóną 23 czilometrë kòłowich darzëczków a téż chòdników i òswietlenié. – Wszëtkò ma bëc fertich do kùńca łżëkwiata pòstãpnégò rokù – gôdô bùrméster Żukòwa Wòjcech Kankòwsczi. 
Inwesticjô sparłączonô w wãzłã w Rãbiechòwie mô zakres mniszi nigle bëło to planowóné. Z pòwòdów wësoczich kòsztów, sztrichniãto remònt dzéla szasëje Słoneczny i ji kòntinuacjã w miejscowòscy Czaple na grëńcy z Gdùńskã. Gmina Żukòwò chce na to zadanié zwëskac strzódczi z Fùnduszu Samòrządzënowich Szasëjów. 

Nie mdze hucznégò òtëmkniãcégò Spòrtowégò Ceńtrum w Czelnie.

Ùroczëzna i dzéń òtëmkniãcy miałë ùswietnic pòczątk szkòłowégò rokù w gminie Szëmôłd. – ale zawieszono je w narzeszenim do pòszëdła kòrunawirusa. 

Òbiekt kòsztôł co le mało 30 mln zł, pòwstôł kòl Jintegracjowi Spòdlëczny Szkòłë w Czelnie. Je w nim basen, sauna, hala spòrtowô i fitness, mòcarniô, wspinaczkòwô scanka a téż bòjiszcze do jigrë w squasha. Pòòstónie zamkłi z bôczënkù na rosnącą wielëznã zakażeniów kòrunawirusã w òkòlim – gôdô wójt gminë Szëmôłd Ryszard Kalkòwsczi. Pòdczorchiwô téż, że rozpòczãcé szkòłowégò rokù mdze skrómné a z zachòwanim sanitarnëch òbòstrzeniów. 
W gminie Szëmôłd nie ùsztélowelë jesz nowi datë òtëmkniãcô Spòrotwégò Ceńtrum w Czelnie. Zdają z tim jaż ùstabilizëje sã cząd pòszëdła. 

Bez wëstąpnienów gwiazdów, ale z bëlnym jestkù i zachòwanim strzódków bôczlëwòscë w cządze kòrunawirusa – w sobòtã òdbãdzą sã Gminowé Òżniwinë w Liniewie.

Pò Mszë swiãti zaplanowóné je pòdsztrichniãcé na nôbarżi snôżą wies i gbùrstwò, a pò nim téż przezërk Karnów Wiejsczich Gòspòdëniów a biesiadnëch karenków. Bãdze téż pòczãstënk w ramach dofinansowaniô z programë EtnoPòlska – gôdô direktor GOKSiRu w Liniewie Lucyna Browarczyk.

Òżniwinë w Liniewie rozpòczną sã w sobòtã ò 5.30 pp na placu kòl ùrzãdu gminë. Przed nima ò 4.30 mdze Msza swiãtô. Òrganizatoriwie proszą ò przestrzeganié strzódków bôczlëwòscë w narzeszenim do cządu kòrunawirusa. Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *Current track

Title

Artist