Klëka 2018.12.29 (csb)

Dziennikarz , 29 stycznia 2019

  • W kartësczim krézu przëjimają zgłoszenia zajinteresowónëch bëcym w Strzodowiszczowim Dodomù Samòpòmòcë w Kòbùsewie.
  • Wiedno wicy mieszkańców wejrowsczégò krézu, strzód gardów na pierszim placu Rëmiô.
  • We Wejrowie zaczãlë cykel szkòleniów z kòrzëstaniô z jinternetu, jesz są wòlné place.

WTÓRK, 29 stëcznika

  • W kartësczim krézu òni przëjimają zgłoszenia zajinteresowónëch bëcym – w Strzodowiszczowim Dodomù Samòpòmòcë w Kòbùsewie.

Nabiér ògłosëło Krézowé Centrum Pòmòcë Familie. Placówka na terenie gminë Przedkòwò to je pierszô tegò zortu òdemkłô przez samòrząd kartësczégò pòwiatu. Za ji zbùdowanié to przëszło 4 mln 200 tës zł, prawie jã skùńczëlë stawiac. Òbiekt terô je dopòsażiwóny. Strzodowiszczowi Dodóm Spòlëznowi Pòmòcë w Kòbùsewie bądze mógł przëjic 30 lëdzy. Zacznie fąkcjonowac nôgwësni w maju – gôdô direchtór kartësczégò PCPR-u Grégór Mikicuk. Jeżlë zajinteresowanié mdze wiôldżé, tej lëczbã pòdòpiecznëch nowi placówczi w Kòbùsewie to mòże zwikszëc do 50. To równak nôprzód mùszi zwëskac państwòwé ùdëtkòwienié – klarëją w kartësczim PCPR-ze.

  • Wiedno wicy mieszkańców wejrowsczégò pòwiatu – i wedle prognozów to mdze tak dali.

W Môłim trzëgardze nôbarżi pòpùlarnô je Rëmiô. Òb 20 lat lëczba mieszkańców sã zwikszëła ò 50 tësący – to je do 213 tësący. Prognozë GUSu są òptimistné, samòrząd mùszi z tim co zrobic – gôdô wejrowskô starostka Gabriéla Lisius. W Môłim Trzëgardze na pierszim placu je Rëmiô. Łoni tam sã zameldowało 155 lëdzy – klarowôł bùrméster Rëmi Michôł Paséczny. W Rëmi slédnym czasã je wicy lëdzy zza greńcë. Do rosceniô lëczbë mieszkańców dokłôdô sã téż dodôwny nôtërny przërost.

  • We Wejrowie òni zaczãlë cykel szkòleniów w òbrëmienim programë – „Jô w jinternece”.

Ùdzél w zajmach je bezpłatny dzãka dëtkóm zwëskónym przez gardowi samòrząd. Do wëbraniô je czile témòwëch kùrsów. Òne są sczerowóné do mieszkańców Wejrowa, co skùńczëlë 25 lat i chcą sã naùczëc jak lepi wëzwëskiwac mòżlëwòtë, jaczé dôwô jinternet. Na szkòlenia we Wejrowie są jesz wòlné place. Zapisac to sã mòże w Gardowim Ùrzãdze, MOPSu, Gardowi Pùblëczny Biblotece, abò Wejrowsczim Ùniwersytece Trzecégò Wiekù.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: