KLËKA 05.11.2019 | WTÓRK 5 nowémbra

Maciej Bandur 5 November 2019

Na pòmòrsczich drogach bëło bezpieczni, ale ë tak 1 òsoba zdżinãła – wëchòdzy z pòdrechòwaniô pòlicyjny akcje Znicz | W Kòscérznie ju szukają za danką na rénk | Spòrtowé emòcje ë wieczór zamiszleniô są planowóné w gminie Krokòwa na 11 nowémbra

WTÓRK 05 nowémbra

Na pòmòrsczich drogach bëło bezpieczni, ale ë tak 1 òsoba zdżinãła – wëchòdzy z pòdrechòwaniô pòlicyjny akcje Znicz

W czasu Wszëtczich Swiãtëch na pòmòrsczich drogach doszło do 15 przëtrafùnków. Zdżinãła 1 òsoba, a 26 bëło renionëch – wëchôdô z pòdrechòwaniô pòlicyjny akcje Znicz. Zwikszoné kòntrole na głównëch trasach ë òbliżą smãtarzi bëłë prowadzoné òd 31 òktóbra do 03 nowémbra. Kòżden dzéń ò bezpiek ùczãstników rëchù dbalë kòl 300 fùnkcjonariuszów drogówczi. Pòmòrsczi szandarze zatrzimalë 60 nietrzézwëch szoférów ë to je ten jedurny wzrost w latosy statistice. Ta lëczba mô sã zwikszoné wnetka dwa razë wedle łońsczégò rokù. Tedë bëłë zatrzimóné 33 òsobë prowadzącé pò alkòhòlu. 1 nowémbra w rejonie Łostowicczégò Smãtarza we Gduńskù szandarze rozdôwalë pieszczim òdblaskòwé òpôsczi. Dërch przëbôcziwają, że nawetka môłi òdblaskòwi elemeńt móże zretac żëcé, òsoblëwie w czas dłudżich, jesénnëch nocy.

Mieszkańcë gminë Przechlewò pòmòglë przë renowacji zabëtkòwi brómë przed kòscołã Sorokpòlsczim w Lëtwie.

Kòscół w Pòwiewiórce je na terenie gminë Pòdbrodzé, z jaką Przechlewò latos mô zaczãté wespółrobic. Jednym z pierszich tegò brzadów bëła zbiérka dëtków, a renowacyjnyma robòtama zajimnã sã lëtewskô strona. Dëtczi na renowacją zabëtkù w Lëtwie mieszkańcë gminë Przechlewò zbiéralë na kwestach ë Jôrmarkù Swiãti Anë. Òrganyzowelë téż aùkcëje.

W Kòscérznie ju szukają za danką na rénk

W Kòscérznie mô sã zaczãté szukanié za danką, jakô przed Gòdama òbzdobi rénk. Bóma mô bëc symetricznô, miec zeloné jegłë ë mùszi bëc nômni 8 métrów wësokô. W Miesczim Ùrzãdze żdżą ju terô na sygnałë abò òfertã dobrzińców. – Wiémë jak cãżkò je nalezc wiôlgą ë piãkną dankã – gôdô zastãpnik bùrméstra Kòscérznë Tomôsz Nadolny. Na nowinë ò dance na rénk żdżą we Wëdzélu Jinfrasztrukturë ë Strzodowiszcza Ùrzãdu Miasta Kòscérzna.

Spòrtowé emòcje ë wieczór zamiszleniô są planowóné w gminie Krokòwa na 11 nowémbra

Wieczórnica ë spòrtowé miónczi – to je bédënk dlô mieszkańców gminë Krokòwa na 11 nowémbra. Państwòwé swiãto ë wòlny dzéń òd robòtë chcą tam wëzwëskac na jintegracją. Mdze tej II Familijny Biég we Wierzchùcënie, kòłowé miónczi CYKLO GRAVEL w Żarnówcu ë turnér rãczny balë w Gruńtowny Szkòle w Krokòwie. Òb wieczór bądze mòżno przińc do pòdstawówczi w Żarnówcu na przërëchtowóną przez dzecë „Wieczórnicã”. Ji głównô téma je jak wiedno trzimóną do òstatny chwilë tajemnoscą. Spetôczel w Żarnówcu mdze ò gòdzënie 05:00 òd pôłnia ë bądze zwińczenim fejrowaniô w gminie Krokòwa.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist