KLËKA 11.07.2019 | Czwiôrtk, 11 LEPIŃCA

Gracjan Fopke 11 July 2019

Kaszëbka Joanna Gòstkòwskô – Białek zajã II môl na Festiwalu Kapeli Spiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym | W gminie Chòczewò òstałë jesz wnetka dwie niedzele na złożenié kwitów ò dëtczi na pòzbëcé sã eternitu | Kòńcertowé mdą latosé „Dnie Kartësczégò Krézu”. To ju w nen weekend

CZWIÔRTK 11 LEPIŃCA

Kaszëbka Joanna Gòstkòwskô – Białek zajã II môl na Festiwalu Kapeli Spiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

Pòjacha do Małopòlsczi promòwac kaszëbską lëdową mùzykã i wróca nazôtka na Kaszëbë z wialdżim dobiwkã. Joanna Gòstkòwskô – Białek zajã II môl na „Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym ”. Przedstôwcë Kaszëbów na ti rozegracjë nie bëło cziledzesąt lat. Wastnô Joanna pòchôdô z Kartuz, terôzka mieszkô we Gduńskù. Kaszëbskô mùzyka lëdowô je ji lubòtnictwã. Jak gôdô – chce òdretac ji rodny wëzdrzatk. Joanna Gòstkòwskô – Białek w swòji kategórëji „solo” mia òbczas festiwalu bez 30 kònkùreńtów z całi Pòlsczi. Òdspiéwa kaszëbsczé dokôzë z pierszégò partu 20 – tégò stalacégò. „Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym” je nôwiãkszą rozegracëją na ten ôrt mùzykòwaniégò w Pòlsce. Òrganizowóny je bez 53 lata i kòżdégò rokù zgarinô bez 600 sztëk bëtników.

W gminie Chòczewò òstałë jesz wnetka dwie niedzele na złożenié kwitów ò dëtczi na pòzbëcé sã eternitu

Òbczas kòmùnë béł zjiscenim wszëtczich miéwców nowëch bùdów, terôzka je nót gò brac z daków weg, bò baro mòckò szkòdzy zdrowiémù, a czasã nawetka niese smierc. Gôdka ò eternice. Jiwrã je rakòrobny azbest chtëren je bënë eternitu. Jegò zwalenié z bùdë a ùtëlizacëjã wspiéró dëtkama Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pòstrzédnikama są samòrządzënë, w tim midze jinszima gmina Chòczewò. Prawie tuwò przëjimają kwitë ò dëtczi na òpłacenié dzéla kòsztów. Latos kwitë w gminie Chòczewò mdą przëjimóné do 24 lepińca. Przezdrzóné òstóną nôpózni do kùńca jesenie. Dodôwkòwé dëtczi mdą blós na wzãcé weg azbestu. Za wëmianã dakù płacy miéwca bùdë. Kùreszce w całim kraju eternit mô zdzinąc z daków do kùńca 2032 rokù.

Kòńcertowé mdą latosé „Dnie Kartësczégò Krézu”. To ju w nen weekend

Rockòwé a Pòpòwé mdą latosé Dnie Kartësczégò Krézu. Pò czile latach rozegracjô przindze nazôtka na kartësczi rënk. W sobòtã wëstąpią Żuki i Maciej Maleńczuk, a w niedzelã Strachy na Lachy a Lady Pank. Zmiana môlu òznôczô kùńc z jôrmarkã – na rënkù je na to za mało placu. Nowòsc je takô, że starosta kartësczi òbczas swiãta krézu mdze wrãczëwac nôdgrodë „Perła Kaszub”.
„Kòńcertë w sobòtã regną ò 6 wieczór, a w niedzelã ò pół 8 wieczór” – rôczi Wojty Òkrój, direktor Wëdzélu Kùlturë, Promòcëjë a Strategijë. Dnie Kartësczégò Krézu òdbãdą sã w nen weekend. Mdą na nich mët gòsce z drësznëch krézów – swidnicczégò, poznańsczégò, tatrzańsczégò, łowicczégò i sniatyńsczégò z Ùkrainë.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist