STRZÓDA, 2 SÉWNIKA | KLËKA 02.09.2020

Dziennikarz , 2 września 2020

Szkòlôcze z Niestãpòwa w gminie Żukòwò wrócëlë na ùczbë do rozbùdowóny szkòłë.Zôs mdze òpiekùńczô wspòmóżka – le leno w przëtrôfkù zamkniãcô szkòłë abò dzecnicë. Jesz 10 chãtniaków brëkùją w òkòlim Kòscérznë do Szlachetnej Paczki.

STRZÓDA, 2 séwnika

W Niestãpòwie w gminie Żukòwie szkòlôcze nowi szkòłowi rok rozpòczelë w rozbùdowóny szkòle. Są hewò trzë nowé lekcjowé zale i zala do cwiczenków, sanitarny dzél a magazyn.

Z bôczënkù na pòszëdło kòrunawirusa szkòła òsta pòdzelonô trzë sektorë. Z nowi czãscë mdą kòrzistałë nôstarszé roczniczi – 7. i 8. klasë. Rozbùdowa szkòłë w Niestãpòwie kòszta 2 mln 700 tës zł. W całoscë òsta sfinansowanô z bùdżetu gminë Żukòwò.

Òd pòczątkù séwnika zôs słëchô sã dodatkòwô òpiekùńczô wspòmóżka – jinfòrmùje ZÙS.

Przëznawóny je w narzeszenim do pòszëdła kòrunawirusa, le terô na zmienionëch reglach. 

Dodatkòwô òpiekùńczô wspòmóżka mdze sã słëcha pò zamkniãcym dzecniców, przedszkòlich a szkòłów w sparłączenim z zagrożbą kòruna-pòszëdła. Tikô to sã téż sytacje, czej w sparłączenim z ògraniczenim dzejanô, placówczi te ni mògą zagwësnic òpieczi np. prowadzeniô hibridowi ùczbë, czej dzél szkòlôków je ùczi sã daleczno, a dzél na placu w szkòle. Jinaczi nigle chùtczi, wspòmóżczi nie dostaną personë, jaczé mimò òtëmkniãcô szkòłë, òstawią dzecë doma. Swiadczenié nie słëchô sã téż w przëtrôfkù, czej drëdżé ze straszich mòże dac dzeckù òpiekã np. czej je bezrobòtny, abò na wëchòwawczim czë rodzecelsczim ùrlopie. Dodatkòwô òpiekùńczô wspòmóżka słëchô sã do 20 séwnika. Nie są zmienioné regle wëstąpòwaniô ò ji przëzanié. Òswiadczenié ò pełnienim òpieczi nad dzeckã nót złozëc kòl swòjégò płatnika skłôdków, np. pracodôwcë czë zleceniodôwcë. Personë, jaczé mają òkrómgbùrską dzejalnotã składają òswiadczenia w ZÙS.

W òkòlim Kòscérznë zdają za zgłoszeniama chãtniaków do Szlachetnej Paczki.

w cawnëch Kaszëbach i Pòlsce rëchtëją sã tam do dôwaniô pòmòcë lëdzama w drãdżich żëcowich leżnoscach. 

Zadanim chãtniaków je dotarcé do personów a familëjów brëkùjącëch wspòmóżczi, òcena jejich sytuacje a téż kòntakt z darczyńcama. – Bë òstac SuperW mùszi miec skùńczoné 16 lat i wiele chãcë do dzejaniô, gôdô Wòjcech Kòłust, przédnik òkòlégò Kòscérznë. Chãtny do dzejaniô mògą sã zgłaszac bez internetowi fòrmùlôrz. Pòwrózk nalôzëta na starnie Szlachetnej Paczki.

Firmë, jaczé zajimają sã rëbnã przerobizną, chtërné miałë stratë sparłączoné z pòszëdłã kòrunawirusa mògą miec starã ò rekòmpensatë.

Wniosczi do nôchùtniszégò pòniedzôłkù przëjmòwa mdze Agencja Mòdernicazje i Restrukturizacjë Gbùrzëznë. To ju drëdżi z trzëch planowónëch nabòrów wniosków ò pòmòc dla ti tu branżë, finansowóny ze strzódków Òperacjowégò Programù “Rybactwo i Morze”. Terô ò wspòmóżkã mògą miec starã zakładë rëbny przerobiznë, dzejającé jakno mikro, môłé abò strzédné przedsãbiorstwa. Wspiarcé wëpłacóné je w fòrmie premii na òperacje dzélu wspiarcô òbrotowégò kapitału – w wëżawie 5% rocznégò przychòdu netto. Wniosczi ò dofinansowanié są przëjmòwóné bez placowé partë ARiMR-u. Nabór rozpòczął sã wczora i mdze warôł do 7 séwnika.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: