Klëka 2018.02.05 (csb)

Dziennikarz , 5 lutego 2019

  • Remòńt w pùcczim szpitalu na òddzélu bënowëch chòrosców sã zacznie w pòniedzôłk i mdze dérowôł do kùńca gromicznika.
  • W Rëmi do maja pòwstónie gardk drogòwi rëszbë dlô dzôtków.
  • Lëdowé tuńce, robòtika i spòrtowé zajmë – są we ferijnym bédënkù GOKù w Serakòjcach.

POSŁUCHAJ – kliknij tutaj!


WTÓRK, 5 gromicznika

  • Òd pòniedzôłkù wicy jak przez dwie niedzele w szpitalu w Pùckù – bdze zamkłi Òddzél Bënowëch Chòrosców.

Wszëtkò przez mòdernizacjã jakô mô zwikszec sztandard òbsłëdżi pacjeńtów. Termin to nie je przëtrôfk. Òni wëbrelë czas zëmòwëch feriów, czej òbłożenié òddzélu je colemało mniészé. Jak gôdô Mark Chroń – czerownik techniczny òbsłëdżi i ùchòwaniô nierësznosców Pùcczégò Szpitala – 18 dniów wëłączeniô òddzélu to i tak je mało przë tim jak wiele robòtë mdze zrobioné. Remòńt sã zacznie 11 gromicznika. Jak dodôwô Mark Chroń w szpitalu w Pùckù òni mdą mielë staarã, cobë òd marca przëjimnąc pacjeńtów. Do te czasu chòri mdą czerowóny do placówczi we Wejrowie. Na mòdernizacje òddzélu bënowëch chòrosców zmianë w pùcczi bòlëcë sã nie skùńczą. W pierszi rédze mô bëc òdswiéżiwóny zabëtkòwi dzél lécznicë.

  • Môłi rëmianowie sã naùczą reglów jachaniô pò drogach – miasteczkò pòwstónie przë Topòlowi Sztrasë.

Gardowi samòrząd pòdpisôł ùgôdënk z wëkònywaczã. To je jinwesticjô zabédowónô przez mieszkańców i wëbrónô przez nich do realizacje w òbrëmienim òbëwatélsczégò bùdżetu. – Òbiekt bądze służił rekreacje i ùczbie – gôdô prowadny Gardowi Radzëznë w Rëmi Ariél Sënicczi. Gardk drogòwi rëszbë mô bëc fardich w maju, kòsztô 180 tës zł. W òbrëmienim òbëwatélsczégò bùdżetu w Rëmi slédnym czasã wëbrelë téż wëkònywacza placu jigrów przë Swiãtojańsczi 11 i Zonë ùcéchë przë spòdlëczny szkòle nr 8.

  • To ju slédnô szansa na zaplanowanié feriów – zôpisë na zjmë sã kùńczą m. jin. w Serakòjcach.

Ò tëch co nie wëjéżdżają na zëmòwiszcze mô starã Gminowi Òstrzódk Kùlturë. To mdze mógł fitnes na lëdowò pòtrenowac, czwiczëc lëdowé tuńce, czë w nożną balã pògrac, a téż spróbòwac sã w papióroplastice, robòtice, czë jiluzje. Do te kòżdi dzéń mda wëswietliwóné firmë dlô nômłodszich – wërechòwiwô direchtórka GOKù Judita Kroskòwskô. Zapisac to sã mòże w òstrzódkù Kùlturë w Serakòjcach, abò przez telefón.

  • Ò chronienim zbòżów i nowëch zortach bądą diskùtérowelë – w czwiôrtk w Lubaniu.

W Pòmòrsczim Òstrzódkù Gbùrsczi Doradzëznë mdze szósté Pòmòrsczé Fòrum Semionów. Gòspòdarze sã doznają, jak trimno dodawac szit i jak zwikszëc skùtecznosc òprësków. – Fòrum je dlô wszëtczich co chcą miec lepszé plonë i wzątk – gôdô zôstãpca direchtora PODRu Éwa Szëmańskô. Za ùdzél we fòrum semionów sã nie płacy, ni ma téż zôpisów. To sygnie przińc w czwiôrtk do Lubania do sedzbë PODru na 10:00 do pôłnia.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist