Klëka 2018.12.21 (csb)

Dziennikarz , 21 stycznia 2019

  • Ùczniacë z Miszewa ju czwiczą na nowi gimnasticzny zalë.
  • Wëższé minimalné wënôdgrodzenié to wikszô socjalnô pòmòc – dôwô do wiédzë ZUS.
  • Më mòżemë òdstąpic òd lëchi ùmòwë – przëbôcziwô senioróm pòlicjô i UOKiK.

PÒNIEDZÔŁK, 21 stëcznika

  • Ùczniacë z Miszewa ju czwiczą na nowi – gimnasticzny zalë.

Òdbiér mają zrobioné na zôczątkù stëcznika, a òficjalné òdemkniãcé nowégò òbiektu bądze na drëdżi miesądz. Zala mô 833 kwadratmétrë wiéchrzëznë. Szkòła mô téż wicy rëmù bò to dało nowé didakticzné zale, biblotekã i zonã relaksu. Rozbùdowa placówczi to je nade wszëtkò jinwesticjô w zdrów ôrt żëcô i aktiwnosc dzôtków – pòdsztrichiwô bùrméster Wòjcech Kankòwsczi. Za rozbùdowã szkòłë to przëszło 4,1 mln zł.

  • Wëższé minimalné wënôdgrodzenié – to wëższô socjalnô pòmòc.

Òd nowégò rokù minimalné wënôdgrodzenié ùrosło do 2250 zł. Dlô niejednëch to znaczi wëższé spòdlé, òd jaczi sã narechòwiwô socjalną pòmòc. Chòroscowi, dozérny, wërównawczi, macérzińsczi abò rehabilitacjowé swiôdczenié ni mòże bëc mniészé jak wësokòsc òpisónô w przepisach, to je 1941 zł – gôdô regionalny gazétny rzecznik ZUS-u, Krësztof Ceszińsczi. Jeżlë pòmòc je mniészô jak dëtczi òpisóné w przepisach tej płatnik mùszi pòdniesc jã do ti wësokòscë. Dlô tëch co robią na part etatu minimalné spòdlé je zmniésziwóné propòrcjonalno do czasu robòtë.

  • Dérëje akcjô – „Seniorze, nie dôj sã òszëkac”.

Ùrząd Òchronë Kònkùrencje i Kònsumentów, Pòlicjô, ZUS i KRUS ùczuliwają stôrëch lëdzy, żebë nie dôwelë pieńdzy pòdezdrzónym firmóm, co hańdlëją m. jin. grôpkama, pierznama abò medicznym sprzãtã. To mùszi tż òpasowac na firmë co bédëją mniészi rechùnk za sztróm, gaz abò telefón. Nierôz òni nieùtcëwie gôdają, że to je ta firma, co donëchczas swiôdczi te ùsłëdżi. Më mòżemë òdstąpic òd ùgôdënkù w terminie do 14 dniów, jeżlë më jã pòdpiselë doma, abò na pòkôzkù. Problém je taczi, że jak lëdze są òszëkóny tej jima je wstid sã zwrócëc ò pòmòc – gôda na naji antenie gazétnô òficéra sopòcczi pòlicje Lucyna Rekòwskô. Jak më ju pòdpiselë lëchą dlô naju ùmòwã, na przikłôd na bezpłatnym pòkôzkù, abò kòl se doma, tej më mòżemë zazwònic na kònsumencką jinfòliniã na numer 801 440 220. Gòsc pòrénkòwi aùdicje Lucyna Rekòwskô téż pòdsztrichiwa, że Sopòtë, jakno gard seniorów to je plac dze czãsto jich òszëkiwają. Przëbôcziwô, że pòlicjô nigdë nie prosy ò przekôzanié pieńdzy. Czej zazwòni do naju chtos chto sã pòdôwô za fąkcjonariusza pòlicje, czë przedstôwcã bankù i chce żebë më mù pieńdze òddelë, tej natëchstopach më mùszimë pòjinfòrmòwac prôwdzëwą pòlicjã. Më bë mielë téż ùczuliwac stôrëch nôleżników familie i sąsadów na niebezpiek, jaczi na nich dulczi.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist