Klëka 2018.12.23 (csb)

Dziennikarz , 23 stycznia 2019

  • Zwikszą turistny pòtencjal Dwòrów i Pałaców – w midzënôrodny projecht sã włączëłë kaszëbsczé strzodowiszcza.
  • W Serakòjcach ju mają miernik kwalitetu lëftu.
  • To mdze kùlturalny wikeńd w Mùzeùm Emigracje w Gdinie.

STRZODA, 23 stëcznika

  • Zabëtkòwé òbiektë mdą bédowałë czekawé wëdarzenia i mdą òbjimniãté promòcjowima akcjama – gôdka ò projechce Dwòrë i Pałace Pôłniowégò Bôłtu.

Z eùrodëtków na ten cél zwëskô 13 pòdmiotów z 5 krajów – Pòlsczi, Miemców, Szwécje, Lëtwë i Dënów. Jinicjatiwa je dlô naju wôżnô, bò më mómë richtich skôrb dwòrów i pałaców, a ò jich jistnienim nierôz nawet lëdze z òkòlégò nie wiedzą – gôdô kòòrdinatór projechtu Radosłôw Kamińsczi. Nié wszëtczé dwòrë równak są przistãpné dlô zwiedzywającëch. Projecht mòże zachãcëc pòtencjalnëch jinwestorów abò miéwców, żebë ùprzëstãpnilë zabëtkòwé bùdinczi, na przëmiôr jakno hòtelowi rum. Wôżné dzejania, jaczé òni pòdjimną w òbrëmienim projechtu to je midzë jinyma, wedle mòdła Meklembùrgie i Przédnégò Pòmòrza – òrganizacjô Festiwalu Dwòrów i Pałaców. W ten dzéń w rozmajitëch òbiektach bądą kùlturalné wëdarzenia. Pierszô edicjô mdze w dwùch pierszich dniach czerwińca. Do familiów bądze sczerowóny trzëjãzëkòwi wëdôwk zbiérnégò bédënkù dwòrów i pałaców. Do lubińców sznëkrowaniô za skôrbama më cos òsoblëwégò mómë – przekònywô Radosłôw Kamińsczi. Jinicjtiwë zrzeszoné z projechtã Dwòrów i Pałaców Pôłniowégò Bôłtu bądą bez 3 lata. Jeżlë wa sã chceta doznac ò kaszëbsczi wsë, na jaczi terenie bëłë aż 4 dwòrë i pòznac jiné czekawinczi tej zazdrzita na stronã radiokaszebe.pl

  • W Serakòjcach je ju miernik – kwalitetu lëftu.

Efektë to mòże sprawdzëc na żëwò na jinternetowi stronie. Co smùtné, stón je fatalny. Zawieszenié pichów PM10 mô 240% normë, a pichów PM2,5 318% normë. Za złi kwalitet lëftu òdpòwiôdô grzéwczi sezón. Lëdze pôlą w piéckach wszëtczim co jidze i taczi je efekt – kòméńtérëje zôstãpca wójta gminë Serakòjce Zbigórz Fùlarczik. Efektë mierzeniô kwalitetu lëftu to mòże sprawdzëc na stronie www.wiemczymoddycham.pl. Tam to dô téż pòmiarë dlô Lãbòrga, Gniewina, Wejrowa, Redë, Rëmi i Trzëgardu.

  • To mdze kùlturalny wikeńd w Mùzeùm Emigracje – w Gdinie.

W sobòtã mdze pòtkanié z Jiloną Wiszniewską, a w niedzelã Szląsczi Kwartét ùtczi swój 40-ti gebùrstach kòńcertã. Jilóna Wiszniewskô to je fòtografka i repòrtérka co wespółrobi z gazétama „Polityka” „Duży Format”. Na pòtkanim òna mdze promòwa swòjã nônowszą ksążkã „Lud z grenlandzkiej wyspy”. – Aùtórka òpisywô zwëczi i ôrt mëszleniô mieszkańców Grenlandie – gôdô Jakób Szałek z Mùzeùm Emigracje. Na drëdżi dzéń w Mùzeùm Emigracje bądze kòncert Szląsczégò Kwartetu w òbrëmienim szpùru na 40-lecé karna. Na pòtkanié z Jiloną Wiszniewską Mùzeùm rôczi w sobòtã, 26 stëcznika ò 4:00 pò pôłnim. Kòńcert Szląsczégò Kwartetu sã zacznie w niedzelã, 27 stëcznika ò 7:00 wieczór.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: