Klëka 2019.02.13 (csb)

Dziennikarz , 13 lutego 2019

  • Gmina Krokòwò dosta ùdëtkòwienié na pòstawienié żłobka
  • W gminie Żukòwò sã òpóniwô termin ùprawieniô zawalony drodżi w Rutkach
  • Samòrobné òdlewë i lëmienié z glënë to niejedné atrakcje co żdżą za dzecama w mùzeùm w Lãbòrgù

POSŁUCHAJ – kliknij tutaj!


STRZODA, 13 gromicznika

  • Gmina Krokòwò dosta ùdëtkòwienié na pòstawienié żłobka – to pòkrëje wnet 90% kòsztów jinwesticje.

To sã skłôdô z dwùch partów: przez mëlión zł z Eùropejsczi Ùnie i 700 tës. z rządowi programë „Maluch” z jaczi zacht dzél pùdze na pensje dlô wëchòwiwaczów i wëpòsażenié. Żłobk mdze dobùdowóny do tegò przedszkòlô co ju jistnieje a stoji krótkò Spòdlëczny Szkòłë w Krokòwie. Dotacjô z Marszôłkòwsczégò Ùrzãdu przëszła na stwòrzenié 36 placów dozéru dzecy do 3 lat. Terô je przetôrg robiony. Wedle planu przebùdowa sã zacznie w marcu. Òbiekt mô bëc dóny do ùżëtkù w séwnikù.

  • W gminie Żukòwò sã òpózniwô termin ùprawieniô zawalony drodżi w Rutkach – to je jedna z bòcznëch drogów.

Nmò, że z dojachanim do wsë ni ma òléru to ti co chcą z tegò szpùra skòrzëstac mùszą jachac pòbòczim. Jezdniô z platów Yomb je czësto zarwónô. Terô mają starã jak nôrëchli to doprowadzëc do stanu sprzed zawaleniô. Pòjawiłë sã równak problemë z tim do kògò do nôleżi. Gmina robi co mòże – zagwësniwô wójt gminë Żukòwò Wòjcech Kankòwsczi. Do bùdowlany katastrofë doszło miesądz nazôd. Pò òsëniãcym ùrzmë zemia czësto zasztopa rzékã Redëniã. Zagróżba zalanim bëła wiôlgô. Dzãka trimny akcje ògniarzów ten problém minął. Terô je czas winã ùstalëc. Zarwónô droga bądze nôrëchli òb lato ùprawionô.

  • Lãbòrsczé mùzeùm na czas feriów sã zmieniwô – w garncarsczi warstat i plac w jaczim cobë nalézc skarbë je nót wëzgódczi rozwiązywac.

Bédënk do nômłodszich sã ceszi zajinteresowanim dzôtków w szkòłowëch latach. Na drëdżi tidzéń më bédëjemë pòznôwanié kaszëbsczi kùlturë i zmierzenié sã z wëzgódkama – rôczi Ùrszula Walbùrg, mùzealnô adiunktka. Zajmë sã zaczinają kòżdi dzéń ò 10:00, lãbòrsczé mùzeùm rôczi tëch co ni mielë leżnoscë jesz do placówczi przińc, ale téż stałëch gòscy, co, jak merkô adiunkt Mark Adamòwicz, sami sã stôwają môłima prowadnikama. Òprócz zajmów dlô dzôtków w szkòłowëch latach, mùzeùm jak wiedno dôwô mòżlëwòtã zwiedzywaniô stałëch wëstôwków, midzë jinyma taczich co sã tikają archeòlogicznëch wëkòpaliszczów w Czôrnówkù, czë tegò co przëblëżiwô Paula Nipkowa, co je ùznóny za ùtwórcã telewizje.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: