Klëka 2019.02.25 (csb)

Dziennikarz , 25 lutego 2019

  • Òswiôdczenia skłôdómë le w papiórowi wersje – przëbôcziwô ARiMR miéwcóm môłëch gòspòdarków
  • Reda Westrzédny Gard – taką pòzwã dostnie nowi banowi pòżdówk
  • Gmina Sëlëczëno mô ògłoszoné grańtowi kònkùrs dlô bùtenrządowëch òrganizacjów

POSŁUCHAJ – kliknij tutaj!


PÒNIEDZÔŁK, 25 gromicznika

  • Òswiôdczenia më skłôdómë – przëbôcziwô miéwcóm môłëch gbùrstwów ARiMR.

Jidze ò òswiôdczenia skłôdóné miast òbrzészkòwégò òd łońsczégò rok e-Wnioskù Plus ò przëznanié bezpòstrzédnëch, abò terenowëch płatnosców. Z jinternetowi stegnë ni mùszą kòrzëstac gbùrzë co deklarëją wiéchrzëznã òrnëch gruńtów mniészą jak 10 hektarów – gôdô Mark Kruczkòwsczi z pòmòrsczégò partu Agencje Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë w Gdinie. Pòsobné ògreńczenié to je métel płatnoscë ò jaką miéwca gòspòdarczi miôł łoni starã. Wicy wiadłów w ARiMR. Òswiôdczenia w papiórowi wersje mdą przëjimóné do 14 marca.

  • Réda Westrzédny Gard – tak sã mdze nazéwôł nowi pòżdówk banów, co mają zacwierdzoné gardowi radny.

PKP PLK gò mô pòstawic na wësokòscë Łąkòwi sztrasë. To mdze dzél mòdernizacje banowi linie nr 202. Pòżdówk w Rédzee bë miôł pòwstac do 2023 rokù – mô miec dak i bëc dostosowóny do niefùlsprawnëch. – To je banowô òdpòwiesc na pòtrzébë rozwijającégò sã gardu – gôdô bùrméster Rédë Krësztof Krzemińsczi. Gardowi samòrząd sã rëchtëje do pòsobny jinwesticje. Przeprowadzëlë dogôdënczi w sprawie zagòspòdarzeniô tegò fërta w rejonie sztrasów Bùczka, Gniewòwsczi i Drogòwców. Plac midzë sztrëkama w Rédze mô bëc przerobiony na hańdlowò-ùsłëgòwé ceńtrum.

  • W Lãbòrgù òni mają zamòńtowóné kòpùłã – na Wieżë Cësnieniów.

Òna mô przez jednã tonã. Zamklë w ni kapsułã czasu z beszitã dlô pòtomnëch ò ti jinwesticje. Dzãka ni pò kòl 60 latach paùzë Wieża w Parkù Chrobrégò mdze służëła mieszkańcóm Lãbòrga jakno plac pòtkaniów, relaksu i łączbë z kùlturą. Przódë tam bëła restaùracjô, a òd 60-tëch latów ùszłégò stalata swòje jinsztalacje tu miôł gardowi wòdocyg. Za wnet 8 mln 800 tës zł na wieżë òni robią widokòwą platfòrmã z gwińdą i przeszkloną trapòwą klôtką. Wëmienilë stropë, dak, òkna i dwiérzë a jinsztalacje. Remòńtëją elewacjã. Òprócz widokòwégò pąktu we wieżë bądze rum na mùzealną i wëstôwkòwą dzejalnosc. Przebùdowa charakteristiczny bùdowlë na grzëpie w Parkù Chrobrégò to je elemeńt szerszégò projechtu „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”. Do gromadë za to przińdze 13 mln zł, a 60% kwalifikòwónëch kòsztów pùdze z eùrodëtków.

  • 63 tësące złotëch mô dlô bùtenrządowëch òrganizacjów gmina Sëlëczëno – na wniosczi ò wspòmòzenié projechtów żdże do 7 marca.

Na zadania z òbrëmieniô nôùczi, edukacje, òbswiatë i wëchòwaniô do pòdzeleniô je 9 tës zł, na kùlturã i kùńszt 33 tësące, na rozkòscérzanié fizyczny kùlturë i spòrtu 15 tësący, a na zadania z òbrëmieniô bezpiekù i pùblëcznégò ornungù 4 i pół tës. Ùdbë bë miałë bëc maksymalno czerowóné do najëch mieszkańców – gôdô wójt Sëlëczëna Bernat Grëcza. Ùdëtkòwioné projechtë mają bëc realizowóné òd kùńca marca do 15 gòdnika. Bùtenrządowé òrganizacje mògą składac wniosczi do 7 marca w Ùrzãdze Gminë w Sëlëczënie.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: