KLËKA 30.07.2019 | WTÓRK, 30 LEPIŃCA

Gracjan Fopke 30 July 2019

Rëbacczé Lokalné Karno Dzejaniégò „Pojezierze Bytowskie” przëjimô kwitë ò ùdëtkòwienié w sztërzech kònkùrsach | Akcëjô badérowaniów „Pomorskie dla Zdrowia” za darmôka mdze witro we Gduńskù a e niedzelã w Słëpskù | W pòmòrsczim corôz to mni lëdzy bez robòtë – latos rekòrdowò

WTÓRK, 30 lëpińca

Rëbacczé Lokalné Karno Dzejaniégò „Pojezierze Bytowskie” przëjimô kwitë ò ùdëtkòwienié w sztërzech kònkùrsach

Do wzãcégò są 3 mln zł w sztërzech kònkùrsach ò ùdëtkòwienié. Kwitë przëjimô Rëbacczé Lokalné Karno Dzejaniégò ”Pojezierze Bytowskie”. To pieńdze na twòrzenié nowëch môlów róbòtë, wspieranié abò zmianë ôrtów dzejaniégò rebacczich pòdmiotów, twòrzenié łińcucha dostawów a wspiéranié innowacjowëch dzejaniów. – Mòżna dostac nawetka 400 tësący zł – gôdô direktor karna „Pojezierze Bytowskie” Tomasz Krauze – równak we wiãkszim dzélu wspiarcé ni mòże przekroczëc pòłowë prizë pòdjimiãcégò. Rëbacczé Lokalné Karno Dzejaniégò ”Pojezierze Bytowskie” objimô swòim zasygã wiãkszi dzél gminów bëtowsczégò krézu, òkróm Lëpnicë. Karno dzejô téż we dwóch gminach słëpsczégò krézu: W Pòtãgòwie a w Dãbnicë Kaszëbsczi. Kwitë przëjimóne mdą do 6 séwnika.

W subwencjë òswiatë mdze dodôwkòwi miliard zł na wëpłatë dlô szkólnëch – gôdôł w pòniedzôłk òbczas kònferencëjë Minister Nôrodny Edukacëji Dariusz Piontkowski i Podsekretéra Stanu w Ministerstwie Detkówim Leszek Skiba.

Wiãkszé wëpłatë mają bëc òd séwnika. Pieniãdze sã nalazłë, bò państwò rozmieje szpurowac – rzekł Leszek Skiba a dodôł, że subwencjô òswiatë òd stëcznika je wiãkszô ò 3 mld 800 mln zł. To je wnetka 7 %, tak wialgô nie bëła òd czile lat. – rzekł Podsekretéra Stanu w Ministerstwie Detkówim. Zgódno z czerwińcową nowelizacëją ùstawë Kôrtë Szkólnégò, wëpłatë szkólnëch òd séwnika mdą wnetka 10 proc. wiãkszé. Nôprzód je nót równak zmieniec akta wëkònawczé. Minister Nôrodny Edukacëjë sczerowôł ju do spòleznowi kôrbiónczi a midzëresortowëch ùzgòdnieniów projekt rozpòrządzeniégò w ti sprawie.

Akcëjô badérowaniów „Pomorskie dla Zdrowia” za darmôka mdze witro we Gduńskù a e niedzelã w Słëpskù

Do kùńca dochòdzy cykel badérowaniów za darmôka a pòradów speców w òbramienim akcëji „Pomorskie dla Zdrowia”. Doktorze mdą żdac witro na Jôrmarkù Dominikańsczim we Gduńskù, a w niedzielã na Jôrmarkù Gryfitów w Słëpskù. Na gduńsczim placu Kobzdeja mdze mòżna midze jinszima zmierzëc cësnienié, zbadérowac cëczer, sprawdzec czë bënë są procëmcała anti – HCV abò skòrzëstac z doradë dermatologa. W Słëpsku bãdą midze jinszima kònsultacëje kardiologiczné a fizjoterapeutyczné. To dwa òstané dzejania latosy akcëjë prowadzony bez pòmòrsczi Ùrząd Marszôłkòwsczi a szpitale – Chcemë bëc zdrów – tak bãdze czej mdzeme sã rëchli badérowac. – gôdô radnô sejmikù wojewódzcztwa pòmòrsczégò Danuta Rek. Blós òbczas dwudniowi akcëjë we Wdzydzach doktorze zabdérowelë bez półtora tësąca lëdzy. 121 wësłelë dali do jinszich doktorów. osób. Witro namiot akcëji „Pomorskie dla Zdrowia” mdze ôpen na placu Kobzdeja we Gduńskù òd 11:00 do 4 pò pôłnim. 04 zélnika w Słëpskù przë szasëji Dominikańsczi badérownia a doradë mdą òd 10:00 do 4 pò pôłnim.

W pòmòrsczim corôz to mni lëdzy bez robòtë – latos rekòrdowò

Corôz to mni lëdzy je bez robòtë. Tak dobrze jesz nie bëło. W czerwińcu w województwie pomòrsczim bez robòtë bëło blós 4 i 4/10 %. Daje to 4 plac w Pòlsce. W całim kraju strzédno to je 5 i 3/10 %. Lëdzy chtërny dostelë w kùńcu robòtã w pòmòrsczim je 41 tës 800. Wiãkszi dzél to białczi – bez 63 proceńt. Pòłowa z nich ju długò ni mia robòtë, z czegò 2/3 nie robiło nigdze pò ùrodzenim dzecka – wskaziwô Pomorsczé Òbserwatorium Rënkù Robòtë. Otaksowelë tam, że niskô stopa bezrobòcégò to nié leno brzad pòprawë kòniunkturë gòspòdarzeniégò w regionie, ale téż midze jinszima zmianë demógraficzné – Corôz to wiãcy stôrëch lëdzy ùmiérô abò jidze na emerétura. Wiele téż równak jidze robic na bùdowã, do hotelów, restauracëjów czë na gbùrstwò.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist