WTÓRK, 28 JANUARA | KLËKA 28.01.2020

Maciej Bandur 28 stycznia 2020

Seniorzë z gminë Stãżëca dostôwają ju òd samòrządu wspiarcé na kùpianié medëcënów | 7 Òrmùzdowëch Skrów za łońsczi rok przëznała redakcëjô miesãcznika Pomerania | Bez starë Kaszëbów slub Pòlsczi z mòrzã bë béł niemòżlëwi – to je ta głównô mësla wëstôwkù zrëchtowónégò przez Mùzeùm Pùcczi Zemie

WTÓRK, 28  januara

Seniorzë z gminë Stãżëca dostôwają ju òd samòrządu wspiarcé na kùpianié medëcënów

W gminie Stãżëca wprowadzëlë nastãpny etap programù wspiarcô seniorów. Òd januara mògą òni wnioskòwac za refùndacją medëcënów. Gmina zwrócy maksymalno 200 zł rôz na rok, ale le blós lëdzóm zameldowónym na ji terenie ë starszim jak 65 lat. Mùszi téż pòkazac fakturë na swòje nôzwëskò, chtërne pòcwierdzają kùpienië medëcënów ë dokùmeńtë pòcwierdzającé miesãczny zôróbk. Ten ni móże bëc wëższi jak 3 tës 168 zł na òsobã w rodzëznie. – Pierszé zwrotë më ju przekôzelë, gôdô wójt gminë Stãżëca Tomôsz Brzoskòwsczi. Dopłatë do medëcënów to je dzél programù, wedle jaczégò łoni w gminie Stãżëca bëła wprowadzonô Kôrta Seniorów. Ji miéwcowie mògą m.jin. robic tańszé sprawùnczi kòl partnérów projektu. Jinformacje na tã témã pòdôwô Gminny Òstrzódk Spòlewi Pòmòcë, a wniosczi jidze scygnąc z jinternetowi stronë ùrzãdu, w zakłôdce ”Senior w Gminie”.

7 Òrmùzdowëch Skrów za łońsczi rok przëznała redakcëjô miesãcznika Pomerania

To dô sétmë laùreatów Òrmùzdowi Skrë za łońsczi rok. Òdswiãtnô Gala jich rozdaniô mdze w gromicznikù. Òrmùzdowé Skrë òd 1985 rokù przëznôwô redakcyjné kòlegium miesãcznika Pomerania – za rozkòscérzanié wôrtnotów, jaczé zasługùją na pùbliczné ùznanié, ùtwórczé pasje, promòwanié kaszëbsczi a jinszi pòmòrsczi kùlturë. To wëprzednienié za dzejania bez rozgłosu, przemôganié cãżczich strzodowiszczowëch warënków ë spòlewé jinicjatiwë w swiece kùlturë. Òrmùzdową Skrã tim razã ùdbelë so dac Sławòmirowi Brónkòwi za robòtã przë kaszëbsczi mùzyce, òsoblëwie z chùrã Discantus z Gòwidlëna ë Krzësztofòwi Kòpiszce za ùlubienié dôwnégò wiesczégò żëcô na Pòmòrzim ë dzelenié sã tim z jinyma w swòjim skansenie. Skra je przëznónô téż Krzësztofòwi Gradowsczémù za pòchwôtné rozkòscérzanié wiédzbë ò Kaszëbach, w pierszi rédze ò Zabòrach; Mirosławie Möller za robòtã dlô kòcewsczi kùlturë ë Wòjcechòwi Megerowi za òglowé zaangażowanié dlô lokalnégò spòla, òsoblëwie Gòchów. Òrmùzdowé Skrë dostóną téż: Nadolanie za 15 lat promòwaniô spiewù ë kaszëbsczi kùlturë na Kaszëbach ë za jich grańcama ë Ewelina Karczewskô a Pioter Zatóń za przëblëżanié kùlturë Kaszëb przez filmòwi kùńszt. Òdswiãtné rozdanié nôdgrodów mô bëc w gromicznikù. Mdze sparłãczoné z danim stipendium miona Jizabelë Trojanowsczi na rok 2020 – Gracjanowi Fópce, gazétnikòwi Radia Kaszëbë.

Bez starë Kaszëbów slub Pòlsczi z mòrzã bë béł niemòżlëwi – to je ta głównô mësla wëstôwkù zrëchtowónégò przez Mùzeùm Pùcczi Zemie

Czejbë nié Kaszëbi, Pòlskô bë ni mia dostãpù do Wiôldżégò Mòrza – wëstôwk na tã témã rëchtëje Mùzeùm Pùcczi Zemie. Leżnoscą je stalecé Slëbù Pòlsczi z Mòrzã, fejrowanié w Pùckù mô bëc òsoblëwie bókadné. Je wôrt pòznac kòntekst tamtëch wëdarzeniów – gôdô derektór Mùzeùm Pùcczi Zemie Mirosłôw Kùklik. Wëstôwk mdze bókadny w òdjimczi a mùltimedia. Òdswiãtny wernisaż wëstôwkù mdze 9 gromicznika na Stôrim Rénkù w Pùckù, w tzw. Mieszczańsczi Kamienicy. Ekspòzycëjô mdze dostãpnô do nowembra. Na ji zrëchtowanié Mùzeùm Pùcczi Zemie mô dostóné dofinancowanié z dëtków Minystra Kùlturë a Nôrodnégò Erbòwiznë na Fùndusz Promòcje Kùlturë.

Kòmù Gdińsczi Galión? Zrobilë bekańt ò nabierze kandidatów do Artisticzny Nôdgrodë Prezydeńta miasta

To wëprzednienié dlô bëlnëch artistów a anymatorów kùlturë zdrzeszonëch z gdińsczim strzodowiszczã. Donëchczas Galionë mają dostóné m.jin. Paweł Huelle za téater „Kruk” abò Môrcën Bùrchardt za film dokùmentalny ò familëji Beksyńsczich. Nôdgroda je przëznôwónô we sztërzech kategòriach: artisticznô kreacëjô, anymacjô kùlturë, artisticzny debiut ë mecenat kùlturë – rechùje Wiktoria Wësockô z Wëdzélu Kùlturë Ùrzãdu Miasta Gdinie. Zgłoszenia kandidatów do Galionu Gdińsczégò w gromadze z ùargùmeńtowanim je trzeba wësłac do 10. gromicznika.Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: