STRZODA, 9 SÉWNIKA | KLËKA 09.09.2020

Dziennikarz , 9 września 2020

Lazaret w Kòscérznie mdze barżi egrònomiczny i piãkniszy. W Gdinie ògłoszëlë rekrutacjã na 19. Pòmòrsczé Filmòwé Warkòwnie. W Pùckù 100 sadzonków drzew żdaje na chãtnëch do jich wsadzeniô i pielãgnowaniô

STRZODA, 9 séwnika

Wicy 12 mln zł mô kòsztac termòmòdernizacjô Specjalisticznégò Lazaretu w Kòscérznie.

Prawie terô pòdpisano ùgòdã z wëkònawcą robòtów, chërné mają warac do kùńca pòstãpnégò rokù. Pò òceplenim dakù a scanów a téż wëmienienim òknów mają sã zmniejszëc wëdatczi na ògrzewanié. Lepszé mdą téż warënczi lekarzeniô pacjentów – dzãka ùtrzëmaniu gwësny temperaturë i wilgòtnoscë w zalach. Zmieni sã téż wëzdrzadk placówczi – gôdô pełnomòcnik ds. promòcje Marta Hess. Zmòdernizowóny òstónie téż przédny bùdink kòscersczégò lazaretu a zakład patomòrfòlogii. Co le mało 80% kòsztów mòdernizacje lazaretu w Kòscérznie pòkrëje ùdëtkòwanié z Òjropejsczi Ùnie, kòl 7% strzódczi z bùdżetu państwa, zôs wkłôd samòrządzëznë pòmòrsczégò wòjewództwa wëniese 1,5 mln zł.

W Gdinie regnała prawie rekrutacjô do 19. edicje warkòwniów tikającëch sã robòtë kòl fabùlarnëch filmów.

Òrganizowóné sã bez Pomorską Fundację Filmową i Gdyńskie Centrum Kultury. Òbjimają wszëtczé etapë – òd pisaniô scenarnika, bez òdjimczi z ùdzôlã prefesjonalny filmòwi ekipë i warkòwich aktorów, pò mòntôż a ùzwãkòwienié. Zajmë sã płatné i sczerowóné do personów wiekù midze 18 a 35 lat. Jak gôdô direktór Gdińsczi Filmòwi Szkòłë Leszek Kopeć – ùdbóné bëłë jakno kòwalniô młodëch kùńsztów a mòzlëwòsc daniô bôczënkù na przédnëch sztudérów. Nabór warô w dwùch cządach. Pò wëzebranim zgłoszeniów na rekrutacjową kôrbiónkã òstają rôczoné maksymalno 24 personë. Z bôczënkù na derchającé pòszëdło kòrunawirusa warkòwnie òdbãdą sã w hibridowi fòrmie – gôdô jich jinicjatora a kòòrdinator Jerzi Rados. Nabór do 19 ju edicje Pòmòrsczich Filmòwich Warkòwniów mdze warôł do 10 rujana. Zgłoszenia przejimô Gdińskô Filmòwô Szkòła.

W Pùckù wracają do akcje sadzeniô drzéwiãtów.

Przë wespółrobòce z Nadlasëzną Chòczewò a przë ùdôlu mieszkańców, chcą tamò pòsadzëc 100 sadzonków z leżnoscë setny roczëznë Zaslëbinów Pòlsczi z Mòrzã. Akcjô mia sã òdbëc w drëdżim dzélu łżëkwiata, termin równak przesëniãto z bôczënkù na pòszëdło kòrunawirusa. Zgłoszenia złożoné w strëmiannikù są wcyg aktualné, le lësta nie je jesz kòmpletnô. – zôs òtëmkniãto tej nabór dlô chãtnëch do wkòpaniô drzewka a téż pózdniszy òpieczi nad nim. Zgłaszac mògą sã jindiwidualné personë, le téż karna, sąsedzë, krewnota abò znajemni. Taczô grëpa mô miec przédnika a rechòwac òd 2 do maksymalno 10 sztëk lëdzy. Na zgłoszenim nôt je pòdac miono drzéwka a bédowóną lokacjã jegò zasadzeniô we wszedny remie miasta Pùcka. Akcjô òdbãdze sã 26 séwnika, a nabór zgłoszeniów òstónie zamkłi 5 dniów chùtczi. Mòże je składac bez internetową starnã miasta abò téż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *Current track

Title

Artist