CZWIÔRTK, 19 gòdnika | KLËKA 19.12.2019

Maciej Bandur 19 grudnia 2019

Rozbiérkama kòl banofù PKP w Bëtowie sã rëchtëją do bùdacje jintegracyjnégò wãzła | W Dzemiónach rëchtëją dwie mùzyczné gòdné żëczbë ë nôwikszą żëwą szopkã | Kaszëbskô Wilëjô w Kartuzach pòmale sã robi tradicją. Latos mdze na rénkù miasta

CZWIÔRTK, 19 gòdnika

Rozbiérkama kòl banofù PKP w Bëtowie sã rëchtëją do bùdacje jintegracyjnégò wãzła

Nôprzód rozbiérka, pòtemù bùdacjô. W Bëtowie pòwstôwô przesôdkòwi wãzeł. Mùszi rozkòpac banowé bòcznice, zlikwidowac rampã do wëladënkù ë bùdink z szituzama. Rozbiérka mô bëc wëkònónô do kùńca rokù. Na zymkù sã zacznie bùdowanié. – Pòwstanie nowi banof aùtobùsowi, kòmùnykacje dalekòbieżny ë miesczi, wielefùnkcyjny bùdink banofù, kòłowé stegnë ë kòl 240 dostãpnëch parkingòwëch placów. – Mdze to téż wiôldżi krok w czerënkù rewitalizacji pasażersczi bansztreczi do naszégò miasta – gôdô bùrméster Riszôrd Sylka. Bùdacjô przesôdkòwégò wãzła w Bëtowie mô pòdérowac do pòłowë 2021-gò rokù ë kòsztac 23 mln zł. Dzélã projektu mô bëc òtemknienié bezpłatny miesczi kòmùnykacje.

W Dzemiónach rëchtëją dwie mùzyczné gòdné żëczbë ë nôwikszą żëwą szopkã

Ta nôwikszô na Kaszëbach żëwô szopka mdze w Dzemiónach. Przëmiôrczi do ji òtemknieniô ju bëłë w czasu nagrôwaniô teledisków z gòdnyma żëczbama òd dzemióńsczich ùczniów. Szopka mdze zlokalizowónô kòle plebanie. Mdze mógł jã nawiedzac òd pòniedzôłkù. – To dô w ni czilenôsce gatënków chòwë – gôdô derektór Òstrzódka Kùlturë w Dzemiónach Dariusz Turzińsczi. Dzecë chòdzącé na zajmë w òstrzódkù kùlturë mają zrëchtowóné mùzyczné żëczbë z leżnoscë zblëżającëch sã Gòdów. Kòl żëwi szopczi nagrałë teledisczi do dwùch kòlãdów: „Biżacha, Jezëskù” i „Bóg się rodzi”. – Maile z żëczbama w tekstowi fòrmie są ju mało atrakcyjné, temù za pòmòcą òbrazu chcemë promòwac naji rejón – dodôwô Dariusz Turzińsczi. Teledisczi mdą òpùblikòwóné na facebookòwim profilu Òstrzódka Kùlturë w Dzemiónach.

Kaszëbskô Wilëjô w Kartuzach pòmale sã robi tradicją. Latos mdze na rénkù miasta

W Kartuzach w niedzelã mdze ta czwiôrtô Kaszëbskô Wilëjô. Rôczony mògą sã czëc mieszkańcë całégò kartësczégò krézu. Pòtkanié mdze leżnoscą do pòdzeleniô sã òpłôtkã, złożeniô żëczbów ë pòspólnégò kòlãdowaniô. Òb Kaszëbską Wilëją to dô kòncert kòlãd w wëkònanim Kameralnégò Chùru Discantus, mdą téż kaszëbsczi kòlãdnicë – Gwiżdże z Prokòwa. Òrganyzatorzë zagwësniają cepłi pòczestënk dlô wszëtczich. – Rechùjemë, że mdze przez pół tësąca lëdzy – gôdô wespółòrganyzatór Mariusz Florczik z Radzëznë Bùtenrządowëch Òrganyzacjów Kartësczégò Krézu. Kaszëbskô Wilëjô mdze na kartësczim rénkù w tã niedzelã ò gòdzënie 04:00 òd pôłnia.Current track

Title

Artist