CZWIÔRTK, 21 NOWÉMBRA | KLËKA 21.11.2019

Maciej Bandur 21 November 2019

W Rëmi żdżą za włączenim sygnalizacyjnëch widów na krziżówce Starowiesczi, Wëbicczégò ë Roszczënialsczégò | Pòmòrsczi Òstrzódk Gbùrsczi Doradë mdze promòwôł nôlepszé kòła wiesczich gòspòdëniów | W Rédze sã naczãłë kòntrole domôcëch żôlniców

CZWIÔRTK, 21 nowémbra

W Rëmi żdżą za włączenim sygnalizacyjnëch widów na krziżówce Starowiesczi, Wëbicczégò ë Roszczënialsczégò

W Rëmi sygnalizacyjné widë miałë zwikszec bezpiek na krziżówce Starowiesczi, Wëbicczégò ë Roszczënialsczégò. Ë chòcô bëłë pòstawioné ju wicy jak przed miesącã, to do jich włączeniô jesz je dalek. – Wszëtkò je fardich, më czekómë na pòdłączenié sygnalizacje do sztrómù przez dostôwcã energie – gôdô przédnik miesczi radzëznë w Rëmi Ariel Synicczi. Sygnalizacëjô pòwsta jakò dzél przebùdacje krziżówczi, jaką miasto wëkònało z pòmòcą samòrządu wòjewództwa. Za wicy jak 1 mln 300 tës zł zrobilë nowi wiérzk drodżi, energeticzną jinstalacją ë spùszczëlë bómë. To je jedna z jinwesticji, jakô mô pòdniesc bezpiek w Rëmi. Sygnalizacyjné widë na przecãcym Starowiesczi, Wëbicczégò ë Roszczënialsczégò w Rëmi zacznie werkòwac nôpewni na zaczątkù zalatoségò rokù.

Pòmòrsczi Òstrzódk Gbùrsczi Doradë mdze promòwôł nôlepszé kòła wiesczich gòspòdëniów

Są mòdłã do braniô przikładu, temù je trzeba pòkazowac jich kreatiwnosc szërszi pùblicznoscy. Kaszubianki ze Szlachecczi Kamiéńcë wzãnë ùdzél w nagranim filmikù, jaczi promùje aktiwnosc Kòłów Wiesczich Gòspòdëniów wedle ùdbë Pòmòrsczégò Òstrzódka Gbùrsczi Doradë. Kaszubianki ju òd 15 lat są znóné z farwistëch wëstãpów, szmacznégò jedzeniô ë wiele rozegracjów w gminie Stãżëca, jaczé òrganyzëją. – Wôżnô je tu robòta pòspòle ze samòrządã ë pisanié dobrëch wniosków ò dofinancowanié – gôdô przédniczka Kaszubiank Mariô Birr. Òd czedë kòła wiesczich gòspòdëniów mògą sã rejistrowac ë wnioskòwac ò rządowé financowé wspiarcé, zajinteresowanié założenim KGW mô sã dichtich zwikszoné. Téż na Kaszëbach pòwstało wiele nowëch òrganyzacji tegò ôrtu. Nié wszëtczi mają na sebie ùdbã. – Temù chcemë pòkazac te, jaczé są bëlnym przikładã – gôdô Barbara Ditrich z PODR-u w Lubaniu. Robòtnicë Pòmòrsczégò Òstrzódka Gbùrsczégò Doradë chcą sã pòjawic z kamérą w kòżdim pòmòrsczim krézu. Filmë pò zmòntowanim mdze mógł òbezdrzec w jinternece.

W Rédze sã naczãłë kòntrole domôcëch żôlniców

W Rédze Ùrząd Miasta mô naczãté kòntrole domôcëch piécków. W teren régnãlë ùrzãdnicë z rzeczoznôwcą. Mają prawò weńc rën ë wzyc próbkã pòpiołu ze żôlnicë – czëtómë na jinternetowi stronie miesczégò samòrządu. To je reakcjô na wiedno czãstszé skardżi na kwalitet lëftu. Zanieczëszczenia mògą bëc rezultatã spôlaniô ògniczô nisczégò kwalitetu abò téż smieców. Kòntrolowóné mdą nierëchòmòscë zgłoszoné przez mieszkańców ë wëtipòwóné przez amtmanów. Kòntrole mdą prowadzoné òb całą grzewczą dobã z ùpòwôżnienim Bùrméstra Miasta Rédë mòcą Ùstawù Prawò Òchronë Strzodowiszcza. Dôwają òne prawò do weńdzeniô na pòsesją ë sprôwdzeniô, czë w piéckach nie są pôloné trëjącé substancëje. W tim célu są zbiéróné próbczi do laboratorijnëch badaniów. W Rédze przëbôczają, że ni móże spalac miedzë jinyma plastikòwëch bùdlów, produktów z gùmë, stôrëch méblów, ruchen czë papióru z farwistëch magazynów.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist