KLËKA 31.10.2019 | CZWIÔRTK 31 ÒKTÓBRA

Maciej Bandur 31 October 2019

W gminie Szëmôłd sã zaczãnë robòtë przë bùdacëji Kaszëbsczi Trasë | W Kòscérznie òtemklë jinternetowi pórtal, na jaczim jidze zgłosëc miedzë jinyma zanieczëszczenié lëftu | Miéj wpłiw nó to, czim òddichôsz – apelëją w gminie Żukòwò ë bédëją financowé wspiarcé mòdernyzacëji zdrzódła cepłowi energie

CZWIÔRTK 31 òktóbra

W gminie Szëmôłd sã zaczãnë robòtë przë bùdacëji Kaszëbsczi Trasë

Bùdacëjô długò zapòwiôdóny Kaszëbsczi Trasë stała so faktã – dopiérze na terenie gminë Szëmôłd. Dwa fragmeńtë tamòsznégò dzéla drodżi jakò pierszé dostałë zgòdã na realizacëją jinwesticje wëdóną przez pòmòrsczégò wòjewòdã. Zemné robòtë sã zaczãłë w Kamieniu przë sztrasy Słowacczégò, w Kòleczkòwie w òkòlim sztrasów Marchòwsczi ë Pólny, w Bòjanie przë sztrasy Czënu Tësąclecô ë niedalek sztrasë Kaszëbsczich Partizanów na pògrańczim Czelna z Kòleczkòwã. Spùszczóny je téż las miedzë Szëmôłdã a Kamieniã. Jesz w nowémbrze mdze rozebróny dzél bùdinków w Kamieniu. W pòłowie nowémbra móże sã spòdzewac pierszich ùcãżeniów w drogòwim rëchù. Kaszëbskô Trasa mdze dzélã ekspresowi drodżi S6, jakô na òstatk mô sparłãczëc Trzëgard ze Szczecënã. Wszëtczé trzë dzéle miedzë Gdiną Wiôldżim Kackã a Wiôldżim Bòżimpòlã mają bëc òddóné w ùżiwk w drëdżi pòłowie 2021 rokù.

W Kòscérznie òtemklë jinternetowi pórtal, na jaczim jidze zgłosëc miedzë jinyma zanieczëszczenié lëftu

Të téż mòżesz bëc „wachtarzã czëstégò lëftu” – apelëją do mieszkańców w Kòscérznie. Miesczi samòrząd òtemkł jinteraktiwny pórtal, w jaczim jidze zgłosëc wszëtczé alarmùjącé zjawiszcza.
Móże to bëc dim z kòmina ë pòdezdrzenié spôlaniô w piéckù szkòdlëwëch substancji. Jidze téż zgłosëc zanieczëszczenié wòdë w jezorach, òstawioné smiecë ë dzëwé rakòwiszcza. Pórtal móże bëc przëgódny òsoblëwie terô, czej mô sã zaczãti grzéwczi sezón. – Zgłoszoné zygnałë mdą dorazu zwerifikòwóné – rzecze zastãpnik bùrméstra Kòscérznë Tomôsz Nadolsczi. Kôrtowi pórtal służi téż do pòdzéraniô stanu lëftu w miesce. Jidze gò nalezc pòd adresą www.koscierzyna.e-mpzp.pl. Link je téż na jinternetowi stronie miasta Kòscérzna.

Miéj wpłiw nó to, czim òddichôsz – apelëją w gminie Żukòwò ë bédëją financowé wspiarcé mòdernyzacëji zdrzódła cepłowi energie

Mieszkańcë gminë Żukòwò mògą wnioskòwac ò financowé wspiarcé mòdernyzacëji zdrzódła cepłowi energie. Samòrząd zrobił bekańt ò nabiorze wniosków. Jidze ò zlikwidowanié piécków òpôlónëch wãglama abò kòksã. Móże je zastãpic kòcłama na gas, òpôłowi òléj, biomasã abò elektricznyma zdrzódłama cepła. Jak jinfòrmùje Ùrząd Gminë Żukòwò, łoni zajinteresowanié bëło tak wiôldżé, że pôrã razy zwikszëlë finance na ten program. Ùmòwë pòdpisalë 58 lëdzy, jaczim pòspòle bëło przekôzóné 174 tës. zł. Ò dofinancowanié kòsztów mòdernyzacji zdrzódła cepłowi energie mògą wnioskòwac fizyczné òsobë, chtërnë są miéwcama jednofamilijnëch bùdinków, a téż mieszkaniowé pòspólnotë zarządzającé nierëchòmòscą, na jaczi mô bëc zrealizowónô jinwesticjô. Nabiór sã òdbiwô dërch jaż do spòtrzébòwaniô financów na dóny rok. Wniosczi je trzeba składac w biurze òbsługòwaniô klienta w Ùrzãdze Gminë w Żukòwie.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist