WTÓRK, 17 gòdnika | KLËKA 17.12.2019

Maciej Bandur 17 grudnia 2019

W gminie Stãżëca òd nowégò rokù wëwôżanié smiecy mdze drogszé | W Pierwòszënie bądze ta pierszô w gminie Kòsôkòwò Wilëjô dlô samòtnëch | Za wiôlgą ë piãkną mùszi zapłacëc przez sto złotëch – przedôwanié danków jidze ze szwągã

WTÓRK, 17 gòdnika

W gminie Stãżëca òd nowégò rokù wëwôżanié smiecy mdze drogszé

To dô wëższé kòszta, nowé rëmniczi ë mdze mùsził złożëc nową deklaracją. Môłô rewòlucëjô w gòspòdarzenim òdpadama żdże mieszkańców gminë Stãżëca. Do kùńca rokù pòdérëje distribùcjô nowëch rëmników – mòdrëch ë brunëch, do jaczich mdze wëszmërgòwóny papiór ë bioòdpadë. – Òd 01 stëcznika jesmë zmùszony pòdniesc òpłatã za gòspòdarzenié smiecama – gôdô wójt Stãżëcë Tomôsz Brzoskòwsczi. Do 14 stëcznika mieszkańcë gminë Stãżëca mùszą złożëc w Ùrzãdze Gminë nowé smiecewé deklaracje.

W Pierwòszënie bądze ta pierszô w gminie Kòsôkòwò Wilëjô dlô samòtnëch

Do pòspólnégò spãdzaniô Wilëje zachãcają w gminie Kòsôkòwò mieszkańców, chtërny w ten òsoblëwi dzéń nie mdą mielë towarzëstwa. Mdze to taczé pierszé pòtkanié w gminie dlô samòtnëch lëdzy. Je òrganyzowóné przez Kòsôkòwsczé Ceńtrum Kùlturë, jaczé w nowémbrze zachãcało do pòmòcë wolontariuszów ë dobrzińców. – Terô më przëjimómë zgłoszenia ùczãstników – gôdô derektór KCK Kònrad Józef Grigòwsczi. Wilëjô mdze w jednym z òbiektów Kòsôkòwsczégò Centrum Kùlturë – w môlu, z jaczégò mdze nôwicy zgłoszeniów. Wëdarzenié sã òdbądze nawet jeżlë pòjawi sã blós czile sztëk lëdzy. Zgłoszenia są przëjimóné przez jinternetã, telefòniczno abò òsobisto w Kòsôkòwsczim Centrum Kùlturë w Pierwòszënie. Òkróm miona ë nôzwëska je trzeba pòdac téż wies abò miasteczkò, w jaczim sã mieszkô.

Za wiôlgą ë piãkną mùszi zapłacëc przez sto złotëch – przedôwanié danków jidze ze szwągã

Bë miała bëc symetricznô, jintensywno zelonô ë wicy jak 2 métrë wësokô – tak wedle kùpiającëch mô wëzdrzec perfekcyjnô danka. Na tidzéń przed Wilëją przedôwanié rëszëło z fùl szwągã, co jidze zmerkac we wnet kòżdim placu. Priz sã sztôłtëje w grańcach 60 – 120 złotëch, wszëtkò leżi na zorce ë wësokòscy bómë. Tradicyjnô dana wiedno barżi je wëpiéróny przez kaùkaską jodlënã. Niejedny wëbiérają drzéwiã bezpòstrzédno na plantacji, wikszosc jednak chce mili je kùpic na stojiszczu. Adóm Gneba ze Zgòrzałégò rechùje, że do Gòdów przedô 600 danków. Przë wëbiéranim danczi je wôrt dac bôczenié na dżibkòwatosc ë farwã jegłów. Te swiôdczą ò ji swiéżoscy. W dance dôwno ju spùszczony jegłë wëpôdają przë pòtrząsanim. Przedôwôcze dorôdzają, cobë pò kùpienim drzéwica przechòwac je do Gòdów w sklepie abò garażi.Current track

Title

Artist