Klëka 2019.02.12 (csb)

Dziennikarz , 12 lutego 2019

  • W pùcczim szpitalu zaczãlë remòńt òddzélu bënowëch chòrosców
  • Òpasëjta na òszëkańców – òstrzégô Zakłôd Spòlëznowëch Ùbezpieczeniów
  • Produkcjô i sprzedôwanié jestkù prosto òd gòspòdarza to mdze téma kònferencje w Lubaniu w czwiôrtk

WTÓRK, 12 gromicznika

  • Wedle zôpòwiesców w pùcczim szpitalu zamklë òddzél bënowëch chòrosców – a pacjeńcë są proszony ò kòrzëstanié z placówczi we Wejrowie.

W Pùckù òni zaczãlë remòńt zalów chòrëch i szituzów, co jesz pamiãtają 70-té lata i nie zjiscywają wëmôganiów. Robòta mdze wara do kùńca feriów, termin je wëbróny tak, żebë w tim czasu bëło nômniészé òbłożenié. Jak zastrzégô Mark Chróń – czrownik wëdzélu techniczny òbsłëdżi i ùtrzëmaniô nierësznosców Pùcczégò Szpitala – òbjim robòtë mdze jak nôwikszi, a ùtrudnienia dlô pacjeńtów mògą sã wëdłëżëc. Niespòdzéwnotą w przërëchtowanim do remòńtu bëło òdkrëcé zamùrowóny jizbë dôwny kòtłownie. Dodôwkòwé métrë bądą wëzwëskóné, żebë przërëchtowac szituz dlô niefùlsprawnëch z wëższim sztandardã. Robòta na òddzélu bënowëch chòrosców to je zôczątk całownëch mòdernizacjów. W pierszi rédze òne òbjimną zabëtkòwi dzél szpitala. Wedle planu pacjeńcë mają wrócëc na Òddzél Bënowëch Chòrosców pùcczégò szpitala na zôczątkù marca. Za remòńt to przińdze maksymalno 100 tës zł i mdze ùdëtkòwiony z bùdżetu bòlëcë.

  • Zakłôd Spòlëznowëch Ùbezpieczeniów òstrzégô przed òszëkańcama co sã pòdôwają pòd jegò robòtników – to je reakcjô na beszit z Wejrowa.

Tamtészô pòlicjô przëja zgłoszenié òd òsobë, z jaką sã kòńtaktowa bez telefón białka co sã pòdôwa za robòtniczkã ZUS. Òszëkańcka rzekła, że pòkrziwdzonô dostôwô rehabilitacjowé swiôdczenia i mùszi je natëchstopach zwrócëc – bò jak tegò nie zrobi, tej bądze kòmòrniczô egzekùcjô. Do wëcygniãcô nie doszło dzãka temù, że pòtencjalnô òfiara òpasowa. Gazétny rzecznik pòmòrsczégò ZUS Krësztof Ceszińsczi przëbôcziwô, że kòntrole płatników wiedno są zapòwiôdóné, në, mést, że sã tikają lékarsczégò zwòlnieniô. ZUS téż przëbôcziwô, że beszitë elektroniczną pòcztą sélô le do klijeńtów to sã zdecydowelë na tã fòrmã łączbë. Wszëtczé jiné wiadła sélóné mejlã pòdpisóné jakno Zakładowé, mògą miec wirusë i jich bë sã ni miało òdmëkac. Za to procedura mùszowégò dochôdaniô zaległosców dlô ZUS je pisemnô i sã rzeszi z dorãcziwanim kòrespòndencje przez pòcztã.

  • Produkcjô i sprzedôwanié jestkù prosto òd gòspòdarza to mdze téma kònferencje w Pòmòrsczim Òstrzódkù Gbùrsczi Doradzëznë w Lubaniu – to mdze w nôblëższi czwiôrtk.

Ekspercë z òbrëmieniô sanitarno-epidemiologicznëch jinszpekcjów mdą klarowelë jak skrócëc lińcuch dosawów midzë gbùrã a kònsumeńtã – i tak sã wëzbëc pòstrzédników. – To pòzwòli gòspòdarzóm zwikszëc zwësk, jeżlë òni mdą pamiãtelë ò wësoczim kwalitece – gôdô zôstãpca PODR w Lubaniu Éwa Szëmańskô. Kònferencjô „Produkcjô i sprzedôwanié jôdë w òbrëmienim krótczich lińcuchów dostawów” mdze 14 gromicznika ò 10:00 w sedzbie PODRu w Lubaniu. Wstãp je wòlny.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: