Jinfòrmacëje

Strona: 5

Do kùńca rokù w Serakòjcach pòwstónie jintegrajowi wãzéł. W Gminie Lëniewò dérëje realizacjô wòdno-karnôlizacjowégò projechtu. W Rëmi sã zmieniwają regle Òbëwatélsczégò Bùdżetu. POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj! STRZODA, 6 gromicznika Do kùńca rokù w Serakòjcach to dô – jintegracjowi wãzéł. W jinwesticjã wpisóné je zrobienié kòłowëch stegnów i przebùdowa a remòńt banhofù PKP – nimò, że […]

Remòńt w pùcczim szpitalu na òddzélu bënowëch chòrosców sã zacznie w pòniedzôłk i mdze dérowôł do kùńca gromicznika. W Rëmi do maja pòwstónie gardk drogòwi rëszbë dlô dzôtków. Lëdowé tuńce, robòtika i spòrtowé zajmë – są we ferijnym bédënkù GOKù w Serakòjcach. POSŁUCHAJ – kliknij tutaj! WTÓRK, 5 gromicznika Òd pòniedzôłkù wicy jak przez dwie […]

W Lęborku remontują zabytkowe kamienice oraz ulice w centrum miasta. Przedsiębiorcy z Kaszub pomogli wyremontować przedszkole w Gruzji. Jak zmieniała się gmina Wejherowo – na jej 85-lecie ogłoszono konkurs fotograficzny. Posłuchaj – kliknij tutaj! PONIEDZIAŁEK 4  lutego  Radio Kaszëbë, 11:55 

Gmina Kartuzë je krótkò dostaniô 45 mln zł na òczëszczenié jezorów We Wejrowie gardowi samòrząd dô do 90% bònifikatë przë przësztôłcanim ùżiwaniô wiecznégò gruńtu na gwôsnosc Szansa na naùczenié kaszëbsczégò. W Kòscérznie są jesz slédné place na kùrsu dlô pòczãtników PIĄTK, 01 gromicznika Mòżlëwé, że za piãc lat to sã mdze mógł bezpieczno kãpac w […]

Zmiana sztatusu kaszëbsczégò? – Zrzeszenié bédëje zmianë, Jednota protestëje. Ùmarł znóny plesta z Wiela, Édmùńd Kónkòlewsczi. Béł 98 lat stôri. Sztudérze KPSW rôczą na Kònferencjã Kòła Zemia Rodnô. STRZODA, 30 stëcznika Kaszëbsczi mòże przestac bëc ùznôwóny za jãzëk – nôrodnëch i etnicznëch miészëznóé. Wòlã zmianów w ùstawie, w baro luznym bédënkù wërazëłë wëszëznë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô […]

W kartësczim krézu przëjimają zgłoszenia zajinteresowónëch bëcym w Strzodowiszczowim Dodomù Samòpòmòcë w Kòbùsewie. Wiedno wicy mieszkańców wejrowsczégò krézu, strzód gardów na pierszim placu Rëmiô. We Wejrowie zaczãlë cykel szkòleniów z kòrzëstaniô z jinternetu, jesz są wòlné place. WTÓRK, 29 stëcznika W kartësczim krézu òni przëjimają zgłoszenia zajinteresowónëch bëcym – w Strzodowiszczowim Dodomù Samòpòmòcë w Kòbùsewie. […]

5 mln zł bòrgù chcą latos spłacëc w gminie Krokòwò. W klëce poznamy laureatów Skier Ormuzdowych za poprzedni rok. W Chmielnie to mòże ju zgłaszac pòwiôstczi i wiérztë w corocznëch lëteracczich kònkùrsach. PÒNIEDZÔŁK, 28 stëcznika 5 mln zł bòrgù chcą latos spłacëc – w gminie Krokòwò. Temù bùdżet na ten rok bądze zachòwawczi. Wzątk je […]

Dzurã na drodze, skażoné widë, dewastacjã – to mòże w Pùckù zgłosëc przez Systemã Zgłoszeniów dlô Mieszkańców Nawet pół mln zł ùdëtkòwieniô mògą dostac gbùrze na pòstawienié swòji przetwórnie wërobinów W ti klëce sprawdzymë bédënk szrëcowiszcza w Serakòjcach PIĄTK, 25 stëcznika W Pùckù òni wdrożëlë nowi métel – kòmùnikacje z mieszkańcama. Dzejanié zaczął pòrtal, co […]

Zwikszą turistny pòtencjal Dwòrów i Pałaców – w midzënôrodny projecht sã włączëłë kaszëbsczé strzodowiszcza. W Serakòjcach ju mają miernik kwalitetu lëftu. To mdze kùlturalny wikeńd w Mùzeùm Emigracje w Gdinie. STRZODA, 23 stëcznika Zabëtkòwé òbiektë mdą bédowałë czekawé wëdarzenia i mdą òbjimniãté promòcjowima akcjama – gôdka ò projechce Dwòrë i Pałace Pôłniowégò Bôłtu. Z eùrodëtków […]

Ùczniacë z Miszewa ju czwiczą na nowi gimnasticzny zalë. Wëższé minimalné wënôdgrodzenié to wikszô socjalnô pòmòc – dôwô do wiédzë ZUS. Më mòżemë òdstąpic òd lëchi ùmòwë – przëbôcziwô senioróm pòlicjô i UOKiK. PÒNIEDZÔŁK, 21 stëcznika Ùczniacë z Miszewa ju czwiczą na nowi – gimnasticzny zalë. Òdbiér mają zrobioné na zôczątkù stëcznika, a òficjalné òdemkniãcé […]


Current track

Title

Artist